Zapisnici

Zapisnik sa 8. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 5.9.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati

28.10.2019 09:19
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-299-11/19
Tuzla, 5.9.2019.g.


Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst
("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba
Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e

Z A P I S N I K
SA OSME SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 5.9.2019. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 SATI

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović je otvorio osmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera, zakazanu od strane Kolegija Skupštine.
Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da ga je poslanik Alen Karić obavijestio o spriječenosti prisustva današnjoj sjednici, te je konstatovao da sjednici prisustvuje 34 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio i prisutne goste, te predstavnike medija javnog informisanja.

Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao pauzu od 15 minuta kako bi Komisija za izbor i imenovanja nastavila sjednicu i završila svoj rad.

Pauza data u 10,10 sati.

Nastavljeno sa radom u 10,25 sati.

Nakon pauze, predsjednik Skupštine je zakazao sjednicu Kolegija Skupštine i dao pauzu od 15 minuta.

Pauza data u 10,30 sati.

Nastavljeno sa radom u 10,50 sati.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je uz poziv za sjednicu poslanicima dostavljen prijedlog dnevnog reda.
Takođe je obavijestio poslanike da su u međuvremenu pristigla tri zahtjeva za dopunu dnevnog reda koje je razmatrao i prihvatio Kolegij Skupštine, i koji su dostavljeni svim poslanicima.
S obzirom da se nisu stekli uslovi, odnosno, da nije dostavljen tekst prijedloga Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine TK od strane privremene Komisije za izbor i imenovanje, Kolegij Skupštine je zaključio da se navedeni prijedlog Odluke skine sa dnevnog reda i predložio je sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju ministra za boračka pitanja u
Vladi Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potvrđivanju imenovanju ministra za
boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Rezolucije povodom presuda Međunarodnog
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove
4. Razmatranje prijedloga i donošenje zaključka o pristupanju izradi Monografije
Skupštine Tuzlanskog kantona
Otvorena je rasprava o dnevnom redu u kojoj su učestvovali poslanici: Dževad Hadžić koji je u okviru svoje diskusije podržao zaključak Kolegija Skupštine da se prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine TK povuče s dnevnog reda zbog toga što jedan klub nije dostavio prijedloge kandidata za izbor i imenovanja članova radnih tijela. S obzirom da je sjednica hitnog karaktera, u ime Kluba poslanika SDP-a, predložio je da se u dnevni red sjednice uvrsti tačka koja glasi: “Utvrđivanje Odluke o mjerama za vraćanje digniteta Skupštini i Vladi Tuzlanskog kantona” iz razloga što su dva člana rukovodstva Skupštine izabrana mimo Ustava TK i Poslovnika Skupštine TK; što u skladu Ustavom TK nije ispoštovana zastupljenost konstitutivnih naroda; što nije ispoštovan Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH (član 20.) u pogledu zastupljenosti spolova prilikom imenovanja Vlade TK. Potom je izrazio nezadovoljstvo što sjednici ne prisustvuje premijer Kantona, te da se na današnjoj sjednici trebao razmatrati Zakon o visokom obrazovanju obzirom da je donesena presuda Ustavnog suda o neusaglašenosti ovog zakona sa Okvirnim zakonom u BiH. Senad Alić je u ime Kluba poslanika PDA takođe podržao zaključak Kolegija Skupštine vezano za povlačenje tačke dnevnog reda. Potom je iznio da smatra da je na sjednici trebao prisustvovati premijer Kantona kako bi obrazložio situaciju nastalu vezano za ministra za boračka pitanja; da smatra da su trebale biti predložene izmjene i dopune Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave kako bi se ova situacija prevazišla; da smatra da je trebala biti ispoštovana zastupljenost svih konstitutivnih naroda prilikom imenovanja Vlade TK, te je u ime Kluba poslanika PDA zatražio pauzu od 15 minuta kako bi Klub zauzeo stav vezano za prijedlog Kluba poslanika SDP-a o uvrštavanju nove tačke dnevnog reda.
Potom su uslijedile replike poslanika: Mahira Mešalića, Senada Alića, Midhata Čauševića, Dževada Hadžića i Slađana Ilića.
Poslanici Fahrudin Skopljak i Selim Bešlagić su zatražili da se prekine rasprava o prijedlogu tačaka dnevnog reda, te da se pređe na realizaciju dnevnog reda.
Poslanik Vedrana Petrović je obrazložila prijedlog, odnosno, inicijativu Kluba poslanika SDP-a za uvrštavanje tačke dnevnog reda, ističući da je podnijela inicijativu za sazivanje sjednice Kluba poslanika Hrvata na kojoj bi se razmotrilo pitanje zastupljenosti Hrvata u Vladi TK.
Replike su iznijeli poslanici: Midhat Čaušević, Boris Krešić i Slađan Ilić.
Poslanik Muamer Zukić je iznio poslovničku intervenciju i podsjetio poslanike da je otvorena rasprava o dnevnom redu i da poslanici mogu voditi raspravu u pogledu ispunjavanja uslova (zakonskih i drugih) i opravdanosti da li da predložene tačke treba da budu na dnevnom redu, a ne da poslanici već vode raspravu o tačkama dnevnog reda. Poslanik Bego Gutić je takođe iznio da smatra da su se poslanici udaljili od rasprave o dnevnom redu, te je podržao prijedlog poslanika Muamera Zukića.
Potom je učešće u diskusiji uzela poslanik Amila Hodžić koja je takođe dala pojašnjenje vezano za tačku dnevnog reda koju je predložio Klub poslanika SDP-a.
Skupštini Kantona se ispred Koordinacije boračkih organizacija obratio Fahrudin Hasanović.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je zaključio raspravu i na zahtjev Kluba poslanika PDA dao pauzu od 15 minuta.

Pauza data u 11,55 sati.

Nastavljeno sa radom u 12,15 sati.

Predsjednik Skupštine je prije izjašnjavanja o dnevnom redu, dao na izjašnjavanje prijedlog Kluba poslanika SDP-a za dopunu dnevnog reda, koji glasi: “Utvrđivanje Odluke o mjerama za vraćanje digniteta Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona”.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je za navedeni prijedlog glasalo 15 poslanika “za”, “protiv” se nije izjasnio ni jedan poslanik i 18 poslanika se izjasnilo “uzdržano”, te prijedlog nije dobio potrebnu većinu i neće biti uvršten u dnevni red.

Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje dnevni red koji je predložio Kolegij Skupštine pred početak sjednice.

Skupština Kantona je sa 23 glasa “za”, bez ijednog glasa “protiv” i 11 “uzdržanih” glasova usvojila predloženi dnevni red.

Nakon tehničke greške prilikom utvrđivanja broja glasova kod unošenja rezultata glasanja i intervencije poslanika Bege Gutića, Selima Bešlagića i Senada Alića, ponovljeno je glasanje dizanjem ruke, te konstatovano da je Skupština Kantona sa 23 glasa “za”, bez ijednog glasa “protiv” i 11 “uzdržanih” glasa usvojila predloženi dnevni red.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o razrješenju ministra u Vladi Tuzlanskog kantona.
Predsjednik privremene Komisije za izbor i imenovanja Husein Tokić je podnio izvještaj Komisije.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Dževad Hadžić, Senad Alić i Žarko Vujović.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.

Skupština Kantona je sa 21 glasom "za", bez ijednog glasa „protiv" i 12 "uzdržanih" glasova prihvatila prijedlog i donijela Odluku o razrješenju ministra za boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona (Elvira Mujkanovića).

Predsjednik Skupštine je gospodinu Elviru Mujkanoviću zaželio uspjeh i sreću u budućem radu i životu.

Potom se prešlo na izjašnjavanje o prijedlogu zaključka iznesenog u toku diskusije od strane poslanika Dževada Hadžića, koji je podržao i poslanik Senad Alić, da se zatraži od premijera Kantona i Komisije za izbor i imenovanja Skupštine TK da Skupštini TK dostave informaciju o ispunjavanju zakonom propisanih uslova svih ministara u Vladi TK.
O navedenom zaključku se izjasnilo 15 poslanika “za”, ni jedan poslanik se nije izjasnio “protiv” i 19 poslanika se izjasnilo “uzdržano”, te zaključak nije dobio potrebnu većinu i nije prihvaćen.

2. U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja ministra u Vladi Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je premijer Kantona dostavio prijedlog za imenovanje ministra za boračka pitanja i predložio Amira Kulaglića. Potom je ukratko upoznao poslanike sa biografijom predloženog ministra.
Predsjednik privremene Komisije za izbor i imenovanja Husein Tokić je podnio izvještaj Komisije.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.

Skupština Kantona je sa 19 glasova "za", bez ijednog glasa "protiv" i 15 "uzdržanih" glasova prihvatila prijedlog i donijela Odluku o potvrđivanju imenovanja ministara u Vladi Tuzlanskog kantona (Amira Kulaglića).

Predsjednik Skupštine je pozvao novoimenovanog ministra da ustane i da svečanu izjavu.
Ministar za boračka pitanja Amir Kulaglić je dao i potpisao svečanu izjavu.

Predsjednik Skupštine je novoizabranom ministru uputio čestitke na imenovanju i zaželio uspjeh u budućem radu.

Potom se Skupštini obratio ministar za boračka pitanja Amir Kulaglić.

3. U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Rezolucije povodom presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je podsjetio poslanike da je Rezolucija donesena u
Predstavničkom domu Parlamenta Federacije i da treba da bude na dnevnom redu Doma naroda Parlamenta FBiH. Rezolucija je donesena na zahtjev 12 udruženja žrtava, a na razmatranje iste u Skupštinu Kantona je predložena na inicijativu poslanika Smaje Mandžića.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Senad Alić, Midhat Čaušević, Selim
Bešlagić, Mahir Mešalić, Nedžad Hamzić i Muamer Zukić, koji su podržali donošenje Rezolucije, a poslanik Selim Bešlagić je predložio da se u rezoluciji navede i Udruženje „25. maj 95. Kapija“.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i istakao da je Služba Skupštine tehnički prilagodila tekst Rezolucije, a da će diskusije poslanika u vezi postupanja Skupštine po ovoj, kao i ranije donesenoj Rezoluciji biti uvažene, bez posebnog izjašnjavanja, te je istu dao na izjašnjavanje.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila prijedlog i donijela Rezoluciju povodom
presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Poslanik Midhat Čaušević je prihvatio pojašnjenje predsjednika uz prijedlog da Rezolucija bude objavljena na web stranici Skupštine Tuzlanskog kantona.

4. U okviru četvrte tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog zaključka o pristupanju
izradi Monografije Skupštine Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je podsjetio poslanike da je Kolegij Skupštine TK na sjednici od 1.5.2019. g. zaključio da se u okviru obilježavanja dvadesetpetogodišnjice Tuzlanskog kantona pristupi izradi monografije - Skupština TK 2005. - 2019. godina po konceptu po kojem je rađena monografija za period 1994. - 2004., te da sekretar Skupštine, kao glavni i odgovorni urednik, provodi dalje aktivnosti na izradi monografije.
Stoga je Kolegij Skupštine predložio Skupštini Tuzlanskog kantona donošenje zaključka kako bi se pristupilo izradi, odnosno, nastavile započete aktivnosti na izradi monografije- Skupština TK 2005. - 2019.
S obzirom da nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći prijedlog Zaključka:

I.
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona da se povodom 25. godina postojanja Skupštine Tuzlanskog kantona pristupi izradi Monografije Skupštine Tuzlanskog kantona 2005-2019. godina.

II.
Skupština Tuzlanskog kantona ovlašćuje Kolegij Skupštine, kao Savjet za izradu Monografije, da imenuje Redakciju i poduzme sve potrebne aktivnosti na realizaciji izrade i štampanja Monografije kao i sačinjavanja Programa obilježavanja 25. godina rada Skupštine Tuzlanskog kantona.

Skupština Kantona je jednoglasno usvojila prijedlog i donijela Zaključak.

Sjednica je završena u 13,00 sati.


Sekretar Skupštine

Enisa Hasanagić

0 0