Zapisnici

Zapisnik sa 57. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 11.9.2018. godine sa početkom u 9,40 sati

20.03.2019 10:58
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-428-9/18
Tuzla, 11.9.2018.g.


Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e

Z A P I S N I K
SA PEDESET SEDME SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
ODRŽANE 11.9.2018. GODINE SA POČETKOM U 9,40 SATI

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić je pozdravio sve prisutne i otvorio pedeset sedmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona.
Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da ga je poslanik Slađan Ilić obavijestio o spriječenosti prisustva današnjoj sjednici, te je konstatovao da sjednici prisustvuje 25 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio i prisutne goste, te predstavnike medija javnog informisanja.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni zapisnici sa pedeset pete
i pedeset šeste sjednice Skupštine, te je iste dao na izjašnjavanje.

Predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje Zapisnik sa pedeset pete sjednice Skupštine.

Skupština Kantona da je jednoglasno usvojila Zapisnik sa pedeset pete sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona bez primjedbi.

Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje Zapisnik sa pedeset šeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

Skupština Kantona je jednoglasno usvojila Zapisnik sa pedeset šeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona bez primjedbi.

Prešlo se na poslanička pitanja i inicijative.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima uz materijale za sjednicu dostavljeni odgovori na sljedeća poslanička pitanja i inicijative:
- sa pedesete sjednice na jednu inicijativu poslanika Mirze Omerdića,
- sa pedeset šeste sjednice na dvije inicijative i jedno pitanje poslanika Midhata Čauševića, na jednu inicijativu Mirsada Selimovića i na jedno pitanje poslanika Fuada Imamovića.
Takođe je poslanicima dostavljena informacija Federalnog ministarstva finansija i izjašnjenje Vlade Federacije BiH u vezi sa zaključkom Skupštine TK od 31.7.2018. godine, koji se odnosio na izmjene i dopune Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH.
Pred početak sjednice poslanicima su dostavljeni odgovori na po jedno pitanje poslanika Fuada Imamovića i Midhata Čauševića, sa pedeset šeste sjednice Skupštine.
Takođe je dostavljena informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi sa zaključkom Skupštine TK od 31.5.2018. godine, koji se odnosio na mjere za poboljšanje kvaliteta zraka na području TK i odgovor UKC Tuzla u vezi sa zaključkom Skupštine TK od 31.7.2018. godine koji se odnosio na nabavku stomatološke stolice za osobe sa posebnim potrebama.
Izjašnjenje na dobijene odgovore na poslanička pitanja i inicijative iznijeli su: Fuad Imamović, Midhat Čaušević i Nedžada Avdić.

Prešlo se na nova poslanička pitanja i inicijative.

Nova poslanička pitanja i inicijative postavili su: Sabid Zekan, Midhat Čaušević i Fuad Hadžimehmedović.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima u skladu sa članom 203. Poslovnika Skupštine, dostavljena inicijativa Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade o kojoj se traži izjašnjenje Skupštine Tuzlanskog kantona (vezano za izmjene akata Univerziteta u Tuzli kojima se reguliše raspisivanje konkursa za prijem studenata na fakultete na način da se omogući apliciranje kandidata na više fakulteta predajom ovjerenih kopija dokumenata), te je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade i podržava molbu Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini kojom se predlaže da se izmijene pravila i propisi za raspisivanje konkursa i prijem studenata na JU Univerzitet u Tuzli kako bi se omogućilo budućim studentima nesmetano konkurisanje na više od jednog fakulteta prilaganjem ovjerenih kopija dokumenta iz srednje škole, i istu upućuje Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i JU Univerzitet u Tuzli.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.
U pozivu za današnju sjednicu dostavljen je prijedlog dnevnog reda.
Predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da je Kolegij Skupštine prilikom utvrđivanja prijedloga dnevnog reda, zaključio da se, ukoliko se okonča postupak na Zakonodavno-pravnoj komisiji, u dnevni red uvrsti i prijedlog zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 11. Zakona o sudskim taksama. Obzirom da je postupak okončan predložio je da se Skupština izjasni o uvrštavanju u dnevni red navedenog zaključka.
U međuvremenu je i Klub poslanika Stranke za BiH dostavio prijedlog za dopunu dnevnog reda - radi izmjene člana Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
Pošto nije bilo rasprave o dnevnom redu predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Kolegija Skupštine za uvrštavanje u dnevni red prijedloga zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 11. Zakona o sudskim taksama.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila navedeni prijedlog.

Potom se prešlo na izjašnjavanje o prijedlogu Kluba poslanika Stranke za BiH da se u dnevni red uvrsti prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila navedeni prijedlog.

Prije izjašnjavanja o dnevnom redu predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da je Vlada
Kantona predložila da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, Zakon o izmjenama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona i Zakon o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, razmatraju po skraćenom postupku u formi prijedloga, te je dao na izjašnjavanje prethodno pitanje, napominjući da ukoliko prijedlog za skraćeni postupak ne bude prihvaćen sa prijedlogom zakona se postupa kao sa nacrtom.
Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 20 glasova "za", bez glasova "protiv" i 6 "uzdržanih" glasova.
Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 20 glasova "za", bez glasova "protiv" i 6 "uzdržanih" glasova.
Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 20 glasova "za", bez glasova "protiv" i 6 "uzdržanih" glasova.
Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 20 glasova "za", bez glasova "protiv" i 9 "uzdržanih" glasova.

Nakon iznesenog predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedećem

D n e v n i r e d :

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
8. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi
zahtjeva za autentično tumačenje člana 11. stav (2) Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 14/09, 3/10, 4/10 i 8/14 )
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi
zahtjeva za autentično tumačenje člana 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 1/12)
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi
zahtjeva za autentično tumačenje člana 11. Zakona o sudskim taksama - prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 4/16 i 10/18)

Skupština Kantona je dnevni red pedeset sedme sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona usvojila sa 21 glasom "za", bez glasova "protiv" i 7 glasova "uzdržanih".

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-


pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima), Komisije za privredu, ekonomsku i
finansijsku politiku i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
Sekretar Ministarstva obrazovanja i nauke Armela Topuzović je u okviru uvodnog izlaganja iznijela da Vlada Kantona prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Fuad Imamović, Sabid Zekan, Midhat Čaušević i Alen Karić.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i prije izjašnjavanja o prijedlogu Zakona dao pauzu od 5 minuta. (Pauza je data u 10,55 sati)

Nastavljeno sa radom u 11,20 sati.

Nakon pauze predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 20 glasova "za", bez glasova „protiv" i 10 "uzdržanih" glasova prihvatila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju uz amandmane Zakodnodavno-pravne komisije.

2. U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima), Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
Sekretar Ministarstva obrazovanja i nauke Armela Topuzović je u okviru uvodnog izlaganja iznijela da Vlada Kantona prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije.
Otvorena je rasprava u kojoj je učešće uzeo poslanik Sabid Zekan.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.

Skupština Kantona je sa 21 glasova "za", bez glasova „protiv" i 9 "uzdržanih" glasova prihvatila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

3. U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima) i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Načelnik Ureda direktora Uprave policije Denis Fejzić je u okviru uvodnog izlaganja iznio da Vlada Kantona prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije. Potom je u ime Vlade Kantona podnio amandman kojim se u članu 24 u stavu (1) tački i) riječi „u trajanju od 3 mjeseci ili strožija kazna“ zamjenjuju riječima „u trajanju dužem od 3 mjeseca“.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 20 glasova "za", bez glasova "protiv" i 9 "uzdržanih" glasova prihvatila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije i amandman Vlade Kantona.

4. U okviru četvrte tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima) i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Načelnik Ureda direktora Uprave policije Denis Fejzić je u uvodnom izlaganju iznio da Vlada Kantona prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 20 glasova "za", bez glasova "protiv" i 9 "uzdržanih" glasova prihvatila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

5. U okviru pete tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima), Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.
Ministrica za kulturu, sport i mlade Slavena Vojinović je u uvodnom izlaganju u ime Vlade Kantona prihvatila amandmane Zakonodavno-pravne komisije.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 21 glasom "za", bez glasova "protiv" i 7 "uzdržanih“ glasova prihvatila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

6. U okviru šeste tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima) i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Premijer Kantona Jakub Suljkanović je u uvodnom izlaganju iznio da Vlada Kantona prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 21 glasom "za", bez glasova "protiv" i 7 "uzdržanih“ glasova prihvatila prijedlog i donijela Zakon o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

7. U okviru sedme tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen prijedlog Kluba poslanika Stranke za BiH za promjenu člana Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade i prijedlog Odluke.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.
Skupština Kantona je sa 25 glasova "za", 2 glasa "protiv" i bez “uzdržanih“ glasova
prihvatila prijedlog i donijela Odluku o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, tako što se u Komisiju za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona umjesto člana Selme Borić imenuje za člana Dragana Šarić.

8. U okviru osme tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Sabid Zekan i Fuad Imamović.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.

Skupština Kantona je sa 22 glasa "za", bez glasova "protiv" i 7 "uzdržanih“ glasova donijela
navedeni zaključak.


9. U okviru devete tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 11. stav (2) Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 14/09, 3/10, 4/10 i 8/14 ).
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Zakonodavno-pravne komisije.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona cijeni da zahtjev za davanje autentičnog tumačenja člana 11. stav 2. Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 14/09, 3/10, 4/10 i 8/14) nije osnovan jer su odredbe Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon precizne i jasne.
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije i stav iznesen u mišljenju Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona a koje je prihvaćeno i zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona i isto će biti dostavljeno podnosiocu zahtjeva.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

10. U okviru desete tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 1/12).
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Zakonodavno-pravne komisije.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona cijeni da zahtjev za davanje autentičnog tumačenja člana 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 1/12), nije osnovan jer su odredbe Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla precizne i jasne.
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije i stav iznesen u mišljenju Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona a koje je prihvaćeno i zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona i isto će biti dostavljeno podnosiocu zahtjeva.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

11. U okviru jedanaeste tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 11. Zakona o sudskim taksama - prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 4/16 i 10/18).
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Zakonodavno-pravne komisije.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona cijeni da zahtjev za davanje autentičnog tumačenja člana 11. Zakona o sudskim taksama – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 4/16 i 10/18) nije osnovan jer su odredbe Zakona o sudskim taksama precizne i jasne.
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije i stav iznesen u mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona a koje je prihvaćeno i zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona i isto će biti dostavljeno podnosiocu zahtjeva.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Sjednica je završena u 12,00 sati.
Sekretar Skupštine

Enisa Hasanagić
0 0