Zapisnici

Zapisnik sa 56. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 31.7.2018. godine sa početkom u 9,40 sati

17.09.2018 11:00
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-378-15/18
Tuzla, 31.7.2018.g.


Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e

Z A P I S N I K
SA PEDESET ŠESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
ODRŽANE 31.7.2018. GODINE SA POČETKOM U 9,40 SATI

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić je pozdravio sve prisutne i otvorio pedeset šestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona.
Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da ga je poslanik Lejla Didik Sarajlić obavijestila o spriječenosti prisustva današnjoj sjednici, te je konstatovao da sjednici prisustvuje 22 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio i prisutne goste, te predstavnike medija javnog informisanja.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni zapisnici sa pedeset treće
i pedeset četvrte sjednice Skupštine, te je iste dao na izjašnjavanje.

Poslanik Fuad Imamović je vezano za Zapisnik sa pedeset četvrte sjednice Skupštine, na strani 6. u okviru trinaeste tačke dnevnog reda Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, zatražio da se provjeri sa koliko je glasova prihvaćen navedeni izvještaj. Iznio je da je u prilogu dnevnika JP RTV TK navedeno da je Izvještaj prihvaćen jednoglasno, a da je u zapisniku konstatovano da je prihvaćen sa 18 glasova “za”, te je zamolio da ukoliko je u zapisniku došlo do tehničke greške da se ispravi.
Potom je zatražio da mu se iznesu razlozi dužeg trajanja pauza koje se daju 5 ili 10 minuta u toku sjednica a traju duže.
Predsjednik Skupštine Senad Alić je vezano za primjedbu poslanika Fuada Imamovića na Zapisnik sa pedeset četvrte sjednice Skupštine iznio da će Služba Skupštine nakon provjera, ukoliko ista bude opravdana, izvršiti ispravku.

Nakon iznesenog, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje Zapisnik sa pedeset treće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

Skupština Kantona je jednoglasno usvojila Zapisnik sa pedeset treće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, bez primjedbi.

Potom je predsjednik dao na izjašnjavanje Zapisnik sa pedeset četvrte sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

Skupština Kantona je jednoglasno usvojila Zapisnik sa pedeset četvrte sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, bez primjedbi.


Prešlo se na poslanička pitanja i inicijative.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima uz materijale za sjednicu dostavljeni odgovori na sljedeća poslanička pitanja i inicijative:
- sa pedeset prve sjednice na po jedno pitanje poslanika Asmira Hasića i Midhata Čauševića i na jednu inicijativu poslanika Sabida Zekana;
- sa pedeset druge sjednice na jedno pitanje poslanika Fuada Imamovića i dopuna odgovora na pitanje Mirsada Selimovića;
Takođe su poslanicima dostavljeni:
- odgovori Vrhovnog suda FBiH, Doma zdravlja Tuzla i Doma zdravlja Banovići u vezi sa zaključcima Skupštine donesenim u okviru razmatranja aktuelne situacije u vezi sa štrajkom ljekara na području Tuzlanskog kantona,
- odgovori Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva finansija TK u vezi sa zaključcima Skupštine donesenim u okviru razmatranja problematike odlaska građana i mladih sa područja Tuzlanskog kantona,
- odgovori JP Šume TK na pitanja iz rasprave o Izvještaju o radu JP Šume TK za 2017. godinu,
- odgovori Univerziteta u Tuzli na pitanja iz rasprave o Izvještaju o radu Univerziteta u Tuzli za 2017. godinu i
- odgovori Ministarstva zdravstva i ZZO TK u vezi sa zaključkom Skupštine donesenim po inicijativi Mirsada Selimovića a vezano za sistematske preglede djece.

Pred početak sjednice poslanicima su dostavljeni odgovori na sljedeća poslanička pitanja i inicijative: sa pedeset druge sjednice na po jedno pitanje poslanika Nedžada Šećića i Narcise Šiljegović i na jednu inicijativu Midhata Čauševića.

Izjašnjenje na dobijene odgovore na poslanička pitanja i inicijative iznijeli su: Jasmin Rahimić, Midhat Čaušević, Fuad Imamović i Asmir Hasić.
Predsjednik Skupštine Senad Alić je sugerisao poslanicima da se pridržavaju vremena za postavljanje pitanja i inicijativa.

Prešlo se na nova poslanička pitanja i inicijative.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima, u skladu sa članom 203. Poslovnika Skupštine, dostavljene inicijative o kojima se traži izjašnjenje Skupštine TK:
- inicijativa Komisije za jednakopravnost spolova (vezano za usklađivanje Krivičnog zakona FBiH sa međunarodnim ugovorima u cilju zaštite djece i žena od nasilja).
- inicijativa poslanika Fuada Imamovića koja je dostavljena i na prethodnoj redovnoj sjednici Skupštine (vezano za ukidanje intervjua kao kriterija za bodovanje kandidata za prijem u radni odnos),
- inicijativa poslanika Nedžade Avdić (vezano za nabavku stomatološke stolice za osobe sa posebnim potrebama) i
- inicijativa Kluba samostalnih poslanika (za dopunu Zakona o Poreskoj upravi FBiH)

Sjednicom je nastavio predsjedavati zamjenik predsjednika Skupštine Slađan Ilić.
Nova poslanička pitanja i inicijative postavili su: Nedžada Avdić, Vehid Osmanović, Fuad Imamović, Midhat Čaušević, Jasmin Rahimić i Mirsad Selimović.
Zamjenik predsjednika Skupštine Slađan Ilić je, na zahtjev Kluba samostalnih poslanika, dao pauzu 15 minuta. (Pauza data u 10,30 sati)

Nastavljeno sa radom u 11,05 sati.


Ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić je dao odgovor na inicijativu poslanika Nedžade Avdić vezano za nabavku stomatološke stolice za osobe sa posebnim potrebama.
Premijer Kantona Jakub Suljkanović je iznio odgovore u vezi pitanja poslanika Fuada Imamovića i Mirsada Selimovića.
U vezi inicijative Komisije za jednakopravnost spolova vezano za usklađivanje Krivičnog zakona FBiH sa međunarodnim ugovorima u cilju zaštite djece i žena od nasilja, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da hitno pristupe harmonizaciji Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14 i 46/16), u skladu sa obavezujućim međunarodnim ugovorima kojima se uređuje pitanje zaštite djece i žena od nasilja, te uklanjanje postojeće diskriminacije i nepovoljnog položaja žrtava ovih krivičnih djela u odnosu na žrtve u entitetu Republike Srpske i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje inicijativu poslanika Fuada Imamovića vezano za ukidanje intervjua kao kriterija za bodovanje kandidata za prijem u radni odnos.

O inicijativi se izjasnilo 9 poslanika „za“, bez glasova „protiv“ i 20 poslanika se izjasnilo „uzdržano“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje zaključak po inicijativi poslanika Nedžade Avdić vezano za nabavku stomatološke stolice za osobe sa posebnim potrebama, koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje ministra zdravstva Tuzlanskog kantona i direktora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, da u što kraćem roku a najduže do kraja septembra mjeseca 2018. godine, okončaju aktivnosti vezano za nabavku stomatološke stolice za osobe sa posebnim potrebama odnosno obezbijede uslove za pružanje stomatoloških usluga ovoj ciljnoj grupi.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Vezano za inicijativu Kluba samostalnih poslanika za dopunu Zakona o Poreskoj upravi FBiH predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu Kluba samostalnih poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona za dopunu Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i istu upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu finansija i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
U Zakonu o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) u članu 2. u stavu 2. iza teksta: „Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 52/14)“, dodati zarez i tekst koji glasi: „Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 81/08, 109/12, 5/14 i 32/17) i Zakonom o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.11/14 i 4/18)“.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.
U pozivu za današnju sjednicu dostavljen je prijedlog dnevnog reda.

Pošto nije bilo rasprave o dnevnom redu, predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da je Vlada Kantona predložila da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, razmatra po skraćenom postupku u formi prijedloga, te je dao na izjašnjavanje prethodno pitanje, napominjući da ukoliko prijedlog za skraćeni postupak ne bude prihvaćen sa prijedlogom zakona se postupa kao sa nacrtom.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 19 glasova "za", 7 glasova "protiv" i 2 "uzdržana" glasa.

Nakon iznesenog predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći

D n e v n i r e d :

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje nacrta Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja „Povelja Tuzlanskog kantona“
4. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja
Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2017. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog
kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine
6. Razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom
kantonu u 2017. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
7. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u
Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2017. godinu
8. Razmatranje Analize stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog
kantona sa programom mjera
9. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori
zdravlja u 2017. godini
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi
zahtjeva za autentično tumačenje Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 11/14 i 4/18)

Skupština Kantona je sa 20 glasova "za", bez glasova "protiv" i 9 "uzdržanih" glasova usvojila dnevni red pedeset šeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona,.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima), te Amandman poslanika Senada Alića.
Takođe je dostavljeno izjašnjenje Vlade Kantona o podnesenim amandmanima (prihvaćeni su amandmani Zakonodavno-pravne komisije i poslanika Senada Alića).
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Nedžada Avdić, Dževad Hadžić, Fuad Imamović, načelnik Odjeljenja u MUP-u TK Kemal Suljkić, Senad Alić, predsjednik Sindikata policije Dževad Velagić, Asmir Hasić i Mirza Omerdić.
Predsjednik Skupštine je, na zahtjev Kluba samostalnih poslanika, dao pauzu od 15 minuta. (pauza data u 11,45 sati)


Nastavljeno sa radom u 12,05 sati.

Predsjednik Skupštine je iznio da se predstavnici Sindikata i predstavnici MUP-a usaglašavaju vezano za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, te je predložio da se pređe na realizaciju ostalih tačaka dnevnog reda, što je prihvaćeno jednoglasno.

2. U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je nacrt Zakona o inspekcijama Tuzlanskog
kantona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-
pravne komisije i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata nacrt Zakona inspekcijama Tuzlanskog kantona, i konstatuje da nacrt može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili radna tijela, te se uz zaključak sa tim stavovima i primjedbama dostavlja Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da ih uzme u obzir prilikom izrade prijedloga Zakona.
Javnu raspravu će provesti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Kantona i poslanicima Skupštine uz prijedlog Zakona.
Rok za javnu raspravu je 60 dana.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

3. U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Povelja Tuzlanskog kantona“.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen prijedlog Odluke i izvještaj Komisije za izbor i imenovanja.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila prijedlog i donijela Odluku o dodjeli javnog priznanja „Povelja Tuzlanskog kantona“, prof. dr. Mirsadi Hukić, za poseban doprinos iz oblasti nauke.

4. U okviru četvrte tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2017. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Učešće u raspravi je uzeo poslanik Fuad Imamović, nakon čega je predsjednik Skupštine zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2017. godinu.

Skupština Kantona je sa 23 glasa "za", bez glasova "protiv" i 6 "uzdržanih" glasova
donijela navedeni zaključak.

5. U okviru pete tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za
inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima izvještaji radnih tijela dostavljeni na 51. sjednici Skupštine.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine.

O navedenom zaključku izjasnilo se 5 poslanika "za", ni jedan poslanik se nije izjasnio
"protiv" i 21 poslanik se izjasnio "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.
Poslanik Midhat Čaušević je iznio poslovničku intervenciju.

6. U okviru šeste tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o stanju u malim i srednjim
preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2017. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Vehid Osmanović i Asmir Hasić.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2017. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

7. U okviru sedme tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o obezbjeđivanju rezerve
krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2017. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja
građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2017. godinu.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

8. U okviru osme tačke dnevnog reda razmatrana je Analiza stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Analizu stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na
području Tuzlanskog kantona sa programom mjera.

Skupština Kantona je sa 26 glasova "za", bez glasova "protiv" i 2 "uzdržana" glasa donijela
navedeni zaključak.

9. U okviru devete tačke dnevnog reda razmatrana je Analiza zdravstvenog stanja
stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2017. godini.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku.
Pošto nije bilo rasprave, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog
kantona i indikatori zdravlja u 2017. godini.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

10. U okviru desete tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zaključka Skupštine
Tuzlanskog kantona u vezi zahtjeva za autentično tumačenje Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 11/14 i 4/18).
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Zakonodavno-pravne komisije.

Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona cijeni da zahtjev za davanje autentičnog tumačenja odredaba Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 11/14 i 4/18), nije osnovan, jer su odredbe Zakona precizne i jasne.
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije i stav iznesen u mišljenju Ministarstva zdravstva i Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona a koje je prihvaćeno i zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona, i isto će biti dostavljeno podnosiocu zahtjeva.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Predsjednik Skupštine je dao pauzu od 30 minuta. (Pauza je data u 12,40 sati)

Nastavljeno sa radom u 13,15 sati.

Premijer Kantona Jakub Suljkanović je povukao prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona na usaglašavanje i doradu.

Sjednica je završena u 13,20 sati.

Sekretar Skupštine

Enisa Hasanagić
0 0