Zapisnici

Zapisnik sa 55. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 17.7.2018. godine sa početkom u 10,30 sati

17.09.2018 10:58
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-368-17/18
Tuzla, 17.7.2018.g.


Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst
("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba
Skupštine Tuzlanskog kantona, d a j e


Z A P I S N I K
SA PEDESET PETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 17.7.2018. GODINE SA POČETKOM U 10,30 SATI

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić je otvorio pedeset petu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera.
Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da sjednici prisustvuje 32 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.

Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio i prisutne goste, te predstavnike medija javnog informisanja.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine je za današnju sjednicu predlažio sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-27-17220-1/18 od 3.7.2018. godine, o prihvatanju prijedloga JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za finansiranje projekata
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu

Predsjednik Skupštine je podsjetio poslanike da im je materijal po predloženim tačkama dnevnog reda u elektronskoj formi dostavljen u utorak, 10.7.2018. godine, a u štampanoj verziji pred početak sjednice.

Otvorena je rasprava o dnevnom redu u kojoj su učestvovali poslanici: Fuad Imamović, koji je predložio da se prva tačka skine s dnevnog reda, jer je JU Direkcija reginalnih cesta Tuzlanskog kantona već donijela Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača usluga odobravanja kredita za finansiranje cesta i cestovnih infrastrukturnih objekata na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona – (LOT-ovi od 2 – 7), bez saglasnosti Vlade i Skupštine Kantona.Predsjednik Skupštine je podsjetio poslanike na Zaključak Skupštine koji je donesen u vezi prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona (kojom je Direkciji regionalnih cesta odobreno da uđe u postupak zaduženja) kojim je Direkcija regionalnih cesta dobila zaduženje da kada kredit bude operativan (i putni pravci) Skupština da saglasnost. Dževad Hadžić je u ime Kluba poslanika SDP-a, iznio da će podržati razmatranje druge tačke dnevnog reda, dok je vezano za prvu tačku dnevnog reda, iznio da nije trebala biti na sjednici hitnog karaktera. Takođe je iznio da materijal ima manjkavosti i da nije potpun, te je postavio pitanje opravdanosti kredita. Zatražio je da direktor da odgovor koji putni pravci će biti realizovani i u kojem vremenskom roku i da navedena tačka dnevnog reda ide na redovnu sjednicu Skupštine. Sabid Zekan je zatražio da predlagači tačaka dnevnog reda obrazlože zbog čega se ovi materijali razmatraju na današnjoj sjednici koja je hitnog karaktera, te je postavio pitanje zašto predložene tačke dnevnog reda nisu razmatrane u redovnoj proceduri.
Poslanik Dževad Hadžić je iznio poslovničku intervenciju i u ponovnoj diskusiji istakao da ne vidi opravdanost sazivanja sjednice hitnog karaktera, te je opravdano očekivanje poslanika da predlagači iznesu razloge zbog čega su od Vlade Kantona tražili da navedeni materijal bude na sjednici hitnog karaktera.
Predsjednik Skupštine Senad Alić je iznio da je Kolegij Skupštine jednoglasno utvrdio prijedlog dnevnog reda današnje sjednice, a da su u međuvremenu održani klubovi poslanika i da je zatraženo povlačenje prve tačke dnevnog reda, te će iznesene prijedloge dati na glasanje.
Poslanik Asmir Hasić je iznio poslovničku intervenciju i zatražio od direktora Direkcije da napravi prezentaciju utroška sredstava i obrazloži za koje putne pravce će biti utrošeno 20 miliona KM.
Potom su učešće u raspravi uzeli poslanici, Nedžad Šećić, koji je zatražio da predlagači iznesu razloge za hitnost i Fuad Imamović koji je zatražio pauzu u kojoj bi Zakonodavno - pravna komisija Skupštine TK i Ured za zakonodavstvo Vlade TK, prije izjašnjavanja o dnevnom redu, zauzeli stav po pitanju odluka Direkcije regionalnih cesta, a da Direkcija informiše poslanike o osnovu i razlozima zaduženja, kriterijima po kojima su odabrani putni pravci i najpovoljniji ponuđači usluga odobravanja kredita.

Predsjednik Skupštine je dao pauzu 15 minuta na zahtjev Kluba poslanika SBiH.
(Pauza data u 10,45 sati)

Nastavljeno sa radom u 11,15 sati.

Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Muamer Zukić je obavijestio poslanike da je u pauzi održana sjednica Komisije i da je Komisija konstatovala da u propisima Tuzlanskog kantona nigdje nije predviđeno davanje ove vrste saglasnosti, ali obzirom da je Vlada Tuzlanskog kantona u tački VI. Odluke predvidjela davanje saglasnosti Skupštine Tuzlanskog kantona, Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona smatra da nigdje nije isključena mogućnost za davanje iste.
Poslanik Fuad Imamović je iznio da je zatražio stav Zakonodavno-pravne komisije i Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona, obzirom da mu nije jasan stav Komisije, zatražio je da sekretar Skupštine pročita Zaključak Skupštine od 30.10.2017. godine. Takođe je zatražio odgovor da li se može voditi rasprava ako je već donesena konačna odluka o izboru trasa i isporučiocu sredstava. Ponovo je zatražio da se Skupštini obrati predstavnici Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona i JU Direkcija regionalnih cesta.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu o dnevnom redu i dao na izjašnjavanje prijedlog poslanika Fuada Imamovića i Kluba poslanika SDP-a da se prva tačka dnevnog reda prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-27-17220-1/18 od 3.7.2018. godine, o prihvatanju prijedloga JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za finansiranje projekata, skine s dnevnog reda današnje sjednice.

O navedenom prijedlogu se izjasnilo 8 poslanika “za”, 19 poslanika se izjasnilo “protiv” i 3 poslanika se izjasnilo “uzdržan” od glasanja, te prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

Predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje predloženi dnevni red.
Za navedeni dnevni red je glasalo 19 poslanika „za“, 6 „protiv“ i 3 „uzdržana“ glasa.

Predsjednik Skupštine je izrazio sumnju u rezultat glasanja, te je dao na izjašnjavanje prijedlog da se ponovi glasanje, što je prihvaćeno jednoglasno.

Ponovo se prešlo na izjašnjavanje o predloženom dnevnom redu.
Skupština Kantona je sa 21 glasom “za”, 7 glasova “protiv” i 3 “uzdržana” glasa usvojila predloženi dnevni red.

Predsjednik je dao pauzu od 5 minuta (pauza data u 11,30)

Nastavljeno sa radom u 11,40 sati.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-27-17220-1/18 od 3.7.2018. godine, o prihvatanju prijedloga JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za finansiranje projekata.
Direktor JU Direkcija regionalnih cesta TK Agan Delibajrić je podnio uvodno izlaganje te je, nakon što je upoznat od strane sekretara Skupštine sa amandmanom Zakonodavno-pravne komisije da se u pogledu tehničke obrade normi u nazivu Odluke iza riječi „saglasnosti“ dodaju riječi „na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-27-17220-1/18 od 3.7.2018. godine o prihvatanju prijedloga Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za finansiranje projekata “, isti prihvatio.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Sabid Zekan, Mehmed Bajrektarević, Alen Karić, Asmir Hasić, Nedžad Šećić, Midhat Čaušević i Zijad Suljkanović.
Predsjednik Skupštine je dao pauzu od 10 minuta. (pauza data u 12,45 sati)

Nastavljeno sa radom u 13,05 sati.
U daljoj diskusiji učešće su uzeli poslanici: Fuad Imamović koji je predložio da se Odluka Vlade Kantona na koju se daje saglasnost povuče i poništi postupak javne nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača usluga odobravanja kredita obzirom da se ove dvije odluke razlikuju (npr. u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača nema putnog pravca u Kladnju); Senad Alić je istakao da na današnjoj sjednici Skupština treba dati saglasnost Direkciji odnosni Vladi Kantona da krene u proceduru javne nabavke i izvođenju javnih radova koji su predviđeni današnjim odlukama, a da se od načelnika općina mogu tražiti informacije o ulaganju namjenskih sredstva, Istakao je da je odluka donesena da Direkcija regionalnih cesta uđe u postupak zaduženja. Fuad Imamović je u ponovnoj diskusiji iznio da u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga odobravanja kredita za finansiranje cesta i cestovnih infrastrukturnih objekata na regionalnim cestama TK nema općine Kladanj, te je zatražio od direktora JU Direkcija regionalnih cesta TK pojašnjenje.
Poslanik Dževad Hadžić je u okviru poslovničke intervencije iznio da nema Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača usluga odobravanja kredita za finansiranje cesta i cestovnih infrastrukturnih objekata na regionalnim cestama TK i zatražio u ime Kluba poslanika SDP-a pauzu, kako bi Služba Skupštine istu iskopirala poslanicima.
Predsjednik Skupštine je dao pauzu. (Pauza data u 13,20 sati)

Nastavljeno sa radom u 13,40 sati.

Direktor JU Direkcija regionalnih cesta TK Agan Delibajrić je dao odgovore na pitanja poslanika.
Poslanik Dževad Hadžić je obrazložio razloge za traženje pauze i iznio da je poslanicima podijeljena Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača usluga odobravanja kredita za finansiranje cesta i cestovnih infrastrukturnih objekata na regionalnim cestama TK i da smatra da se ovdje radi o dvojnom knjigovodstvu.
Poslanik Mirza Omerdić je iznio poslovničku intervenciju da je direktor u obrazloženju naveo da postoje alternativni pravci zbog neriješenih imovinskih odnosa te zatražio da predsjednik Skupštine usmjeri raspravu.
Poslanik Fuad Imamović je iznio da je na samom početku tražio da se skine ova tačka dnevnog reda, jer smatra da nije dobro pripremljena (nije u skladu sa zaključkom Skupštine). Ponovo je zatražio da se Odluka povuče i vrati JU Direkciji regionalnih cesta TK na doradu.
Potom su učešće u daljoj diskusiji uzeli: Mirza Omerdić, Izet Jajičević, Vehid Osmanović, Fuad Hadžimehmedović i Rasim Dostović koji je u okviru svoje diskusije predložio zaključak da Skupština zahtijeva od Vlade FBiH i Direkcije cesta da sredstva koja se izdvajaju od putarina usmjere prema Tuzlanskom kanonu jer su magistralni putevi u jako lošem stanju.
U drugom krugu učešće u diskusiji su uzeli: Sabid Zekan, Midhat Čaušević, Fuad Imamović i Muamer Zukić koji je predložio da se zapisnički konstatuje (ili kao poseban zaključak) da u sljedećoj raspodjeli sredstava bude planiran i most na Spreči (prijedlog kojeg su on i poslanik Asmir Hasić inicirali više puta kroz poslanička pitanja).
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i na prijedlog Kluba poslanika SDP-a dao pauzu od 10 minuta. (pauza data u 15,10)

Nastavljeno sa radom u 15,20 sati.
Poslanik Dževad Hadžić je u ime Kluba poslanika SDP-a iznio da je pauza tražena kako bi Klub zauzeo stav o prijedlogu Odluke, te je prije izjašnjavanja o istoj postavio pitanje da li će se Skupština izjašnjavati o amandmanima poslanika Sabida Zekana, Alena Karića, Vehida Osmanovića i drugih poslanika i da će naspram toga zauzeti stav.
Predsjednik Skupštine Senad Alić je iznio da je Odluka dostavljena radi davanja saglasnosti i da se na današnjoj sjednici Skupština ne može izjašnjavati o amandmanima poslanika. U vezi inicijative poslanika Sabida Zekana za izradu studije o rekonstrukciji saobraćaja koji povezuje aerodorom sa magistralnim cestama, te da se uredi saobraćaj između aerodroma i Tuzle, iznio je da će ista biti proslijeđena Vladi Kantona i JU Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.
Učešće u ponovnoj diskusiji su uzeli poslanici: Alen Karić koji je iznio da ukoliko se ne prihvati njegov amandman kojim je zatražio sanaciju i rekonstrukciju putnog pravca koji se odnosi na općine Doboj Istok i Gračanicu, ne može prihvatiti Odluku. Vehid Osmanović je iznio da smatra da je njegov amandman korektan jer se odnosi na istu dionicu puta 461a, a radi se samo o promijeni lokacije (da ne bude kota 3000, već kota 11.000).
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je već zaključio raspravu, te je dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.
Skupština Kantona je sa 21 glasom "za", bez glasova "protiv" i 7 "uzdržanih" glasova prihvatila prijedlog i donijela Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-27-17220-1/18 od 3.7.2018. godine, o prihvatanju prijedloga JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za finansiranje projekata, uz amandman Zakonodavno-pravne komisije.

2. U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlasnkog kantona za 2018. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je u pauzi održana sjednica Zakonodavno-pravne komisije i da je predlagač prihvatio amandman koji je tehničke prirode.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila prijedlog i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

Sjednica je završena u 15,30 sati.

Sekretar Skupštine

Enisa Hasanagić
0 0