Zapisnici

Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 21.12.2018. godine sa početkom u 9,45 sati

20.03.2019 11:00
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-510-8/18
Tuzla, 21.12.2018.g.


Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst
("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba
Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e

Z A P I S N I K
SA DRUGE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 21.12.2018. GODINE, SA POČETKOM U 9,45 SATI

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić je otvorio drugu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera.
Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da sjednici prisustvuje 35 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio i prisutne goste, te predstavnike medija javnog informisanja.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine je predložio dnevni red kao u pozivu.
Otvorena je rasprava o dnevnom redu u kojoj su učestvovali poslanici: Dževad Hadžić koji je u ime klubova poslanika SDP-a, DF, Naše stranke i Stranke za BiH predložio da se kao peta tačka dnevnog reda razmatra Zaključak o moratoriju na zapošljavanja i imenovanja.
Predsjednik Skupštine Senad Alić je predložio da Služba Skupštine navedeni prijedlog zaključka dostavi svim poslanicima. Takođe je podsjetio da na sjednici hitnog karaktera, po Poslovniku Skupštine, poslanici mogu na samoj sjednici podnositi zahtjeve za izmjene prijedloga dnevnog reda.
S obzirom da nije bilo rasprave predsjednik je dao na izjašnjavanje prijedlog pet klubova poslanika da se kao peta tačka dnevnog reda razmatra prijedlog Zaključka o moratoriju na zapošljavanja i imenovanja.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila navedeni prijedlog.

Potom je predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019. do 31.3.2019. godine
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
5. Razmatranje Zaključka o moratoriju na zapošljavanja i imenovanja

Skupština Kantona je jednoglasno usvojila predloženi dnevni red.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019. do 31.3.2019. godine.
Ministar finansija TK Miralem Nuhanović je u uvodnom izlaganju iznio da je privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019. do 31.3.2019. godine utvrđeno u iznosu od 75.106.787,00 KM (u visini sredstava utrošenih u istom periodu 2018. godine), izuzev sredstava namijenjenih za finansiranje Opštinskog suda Srebrenik koji je počeo sa radom 12.11.2018. godine. Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019. do 31.3.2019. godine izvršavat će se u skladu sa prioritetima utvrđenim članom 41. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Kako Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu neće biti donesen do 31.12.2018. godine, to su ispunjeni uslovi za donošenje Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019. do 31.3.2019. godine kojim se nastavlja finansiranje osnovnih poslova, funkcija i programa korisnika budžeta Tuzlanskog kantona.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali: Bego Gutić koji je iznio da smatra da je na današnjoj sjednici Skupštine trebalo da se raspravlja o nacrtu Budžeta TK za 2019. godinu a ne o Odluci o privremenom finansiranju TK za period 1.1.2019. do 31.3.2019. godine. Istakao je da smatra da se radi o kršenju Zakona o budžetima u FBiH i nepoštivanju budžetskog kalendara (termin kada i u kojem periodu je Vlada dužna predložiti Skupštini nacrt Budžeta, rok za javnu raspravu i u kom roku se mora dostaviti prijedlog Budžeta Skupštini TK). Muamer Zukić je u okviru svog izlaganja iznio da u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije BiH ova odluka treba da bude utvrđena u visini koja odgovara prosjeku izvršenja u prva tri mjeseca 2018. godine. Istakao je da iz ovog dokumenta ne vidi da li je to tako jer nema parametar iz 2018. godine, te je zatražio od predlagača da da pojašnjenje i da se to zapisnički konstatuje.
Sekretar Ministarstva finansija Merima Hajdarević je u okviru svog izlaganja istakla da je Odluka o privremenom finansiranju TK utvrđena na bazi izvršenja budžeta u prvom tromjesečju a što je vidljivo iz dokumenta o izvršenju Budžeta TK za 2018. godinu za period I – VI, koji je javno objavljen; da je Ministarstvo finansija TK odnosno Vlada TK postupala u skladu sa rokovima, odnosno u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH. Takođe je napomenula da je od strane Federalne Vlade i Federalnog ministarstva finansija pokrenut novi projekat “E-budžet” koji se primjenjuje za teritoriju cijele Federacije. Tuzlanski kanton je drugi kanton kod koga se implementira ta nova aplikacija i Ministarstvo finansija je izvršilo unos u sistem te aplikacije. Ministarstvo finansija TK je 18. decembra 2018. godine, u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH, uputilo Federalnom ministarstvu finansija zahtjev za davanje mišljenja o nacrtu Budžeta TK, te će Vlada Kantona iza Nove godine ponuditi Skupštini Budžet.
Pošto više nije bilo rasprave predsjednik je dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila prijedlog i donijela Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019. do 31.3.2019. godine.

2. U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.
Poslanik Fahrudin Skopljak je iznio da smatra da se Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona treba razmatrati u dvostepenom postupku kao i zakoni, i da se prilikom izjašnjavanja o dnevnom redu trebalo izjasniti za hitnost ovakvog postupka.
Predsjednik Skupštine Senad Alić je iznio da se navedeni dokumenti ne izrađuju u formi nacrta, a i dnevni red ove sjednice hitnog karaktera je usvojen sa predloženim tačkama.
Direktor JU Služba za zapošljavanje TK Senad Muhamedbegović je podnio uvodno izlaganje.
Poslanik Midhat Čaušević je iznio poslovničku intervenicju, te je zatražio da se da odgovor na pitanje poslanika Fahrudina Skopljaka, jer odredba člana 148. Poslovnika Skupštine TK predviđa dvostupnost u procesu odlučivanja.
Predsjednik Skupštine Senad Alić je iznio da se u skladu sa članom 158. Poslovnika Skupštine TK u postupku donošenja odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka, ne izrađuje nacrt akata.
Poslanik Midhat Čaušević je iznio da član 158. Poslovnika Skupštine upravo govori o postupku donošenja zakona i da je identičan postupku za donošenje odluka, deklaracija i dr. te je zatražio od sekretara Skupštine tumačenje.
Predsjednik Skupštine Senad Alić je iznio da nema dileme i ponovo naglasio da se navedeni materijali ne razmatraju u formi nacrta.
Učešće u daljoj diskusiji uzeli su poslanici: Muamer Zukić koji je u svom izlaganju između ostalog izrazio nezadovoljstvo što nije bilo više vremena da se ovako važan dokument analizira. Selim Bešlagić je iznio da u Bosni i Hercegovini još niko nije donio Budžet za 2019. godinu i da smatra da ne treba zaustavljati proces života na Tuzlanskom kantonu, te je u ime Naše stranke zatražio da se nakon tri mjeseca razmotri Finansijski plan Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, te pripreme Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Dževad Hadžić je u ime Kluba poslanika SDP-a iznio da će Klub podržati Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje TK za 2019. godinu uz zaključak da Skupština Tuzlanskog kantona zatraži od Vlade TK i JU Služba za zapošljavanje TK, da do kraja marta još jednom razmotre Finansijski plan Službe za zapošljavanje, te pripreme Izmjene i dopune Finansijskog plana i ponude Skupštini na razmatranje i usvajanje. Bego Gutić je u svom izlaganju istakao da smatra se ne bi ugrozilo poslovanje ove službe da je na današnjem dnevnom redu bila Odluku o privremenom finansiranju (za prva tri mjeseca), a da Služba pokušava legalizirati ono što je uradila u proteklih godinu dana. Potom je u ime Kluba poslanika SDA, zatražio pauzu od 30 minuta radi usaglašavanja stavova po pitanju ove tačke dnevnog reda.
Predsjednik Skupštine je dao 30 minuta. (pauza data u 10,50 sati)

Nastavljeno sa radom u 11,20 sati.

Nakon pauze poslanik Midhat Čaušević je u ime Kluba poslanika SDA iznio da će Klub podržati Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu uz zaključak da se u roku od tri mjeseca uradi rebalans.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i zatražio od predsjednika Kluba SDP-a da još jednom precizira zaključak.
Poslanik Dževad Hadžić je u ime Kluba poslanika stanaka Građanskog bloka predložio sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona traži od Vlade Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona da, do kraja marta 2019. godine, razmotre Finansijski plan Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, te pripreme Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, i iste dostave Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje.

Predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.
Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila prijedlog i donijela Odluku o davanju
saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.


Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje prijedlog zaključka Kluba poslanika stranaka Građanskog bloka u Tuzlanskom kantonu koji je usaglašen sa prijedlogom poslanika Midhata Čauševića.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

3. U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila prijedlog i donijela Odluku o davanju
saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

4. U okviru četvrte tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Midhat Čaušević koji je predložio da se prilikom rebalansa Finansijskog plana predvidi milion KM za program zapošljavanja mladih ljekara. Potom je predložio zaključak koji je usaglašen sa Klubom poslanika SDA i koji glasi: „Zadužuje se Zavod zdravstvenog osiguranja TK i JZU UKC Tuzla da u što kraćem vremenskom roku iznađu sredstva za kupovinu novog linearnog akceleratora za potrebe Odjeljenja za radioterapiju UKC Tuzla.” Zumra Begić je u okviru svog izlaganja postavila pitanje da li je u
Finansijskom planu ZZO TK za 2019. godinu uvršten procenat povećanja plaća za zdravstvene radnike; Fahrudin Skopljak je u svom izlaganju izrazio nezadovoljstvo što poslanici nakon usvajanja ovog dokumenta nemaju informaciju o realizaciji plana; te je postavio pitanja da li se povećao broj povratnika koji se liječe u Banovićima i Tuzli obzirom da je Vlada Kantona donijela odluku o dodijeli sredstava Domu zdravlja Banovići (30.000,00 KM) i Domu zdravlja Tuzla (100.000,00 KM) za liječenje povratnika; i da li se zna koliko je učešće privatnih javnih ustanova u 187 miliona KM. Muamer Zukić je predložio da Skupština donese zaključak kao za Finansijski plan Službe za zapošljavanje TK. Mirela Memić je u okviru svog izlaganja skrenula pažnju na dešavanja u JZU Dom zdravlja Lukavac, te sugerisala da nadležni organi odmah poduzmu aktivnosti na rješavanju imenovanja Upravnog odbora JZU DZ Lukavac i direktora ove ustanove.
Predsjednik Skupštine je dao pauzu do 13 sati. (Pauza data u 11,50 sati)

Nastavljeno sa radom u 13,05 sati.
Učešće u daljoj diskusiji uzeli su poslanici: Bego Gutić koji je u okviru svog izlaganja predložio da se kroz rebalans osiguraju sredstva za projekat zapošljavanja mladih ljekara; da se planiraju sredstva za primjenu kolektivnog sporazuma potpisanog sa sindikatom doktora medicine i stomatologije TK; da se kroz rebalans finansijskog plana osiguraju sredstva za povećanje cijene apotekarske usluge. Nakon iznesenog iznio je da će Klub poslanika SDA podržati Finansijski plan ZZO TK. Dževad Hadžić je u ime Kluba poslanika SDP-a iznio da će podržati Finansijski plan ZZO TK uz sljedeće zaključke:
1. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Vlade TK i Zavoda zdravstvenog osiguranja da
do kraja marta još jednom razmotre Finansijski plan ZZO te pripremi izmjene i dopune istog i ponudi Skupštini na razmatranje i usvajanje.
2. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Ministarstva zdravstva TK i od Uprave za
inspekcijske poslove da do januarske sjednice pripremi i ponudi Skupštini na razmatranje cjelovit izvještaj o nabavci opreme i prijemu uposlenika u Opću bolnicu u Gračanici, u periodu 2018. godine.
Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Mirsad Hodžić je dao odgovore na pitanja poslanika Midhata Čauševića u vezi zapošljavanja mladih ljekara na području TK, te istakao da će Zavod sagledati ostvarenje prihoda do trećeg mjeseca 2019. godine i da će prilikom rebalansa Finansijskog plana iznaći sredstva za program zapšljavanja mladih ljekara; vezano za nabavku novog linearnog akceleratora za potrebe Odjeljenja za radioterapiju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, istakao je da će Zavod pokušati iznaći rješenje do kraja drugog mjeseca 2019. godine; na pitanje poslanika Zumre Begić i Bege Gutića u vezi primjene kolektivnog sporazuma sa sindikatom doktora stomatologije i doktora medicine, istakao je da je dogovoreno da će Zavod sagledati finansijske efekte poslovanja i sredinom mjeseca februara utvrditi stvarno stanje s čime raspolaže Zavod i koliko Zavod može dalje da učestvuje u finansiranju odnosno proširenju finansiranja obavezne zdravstvene zaštite na području TK; na pitanje Fahrudina Skopljaka vezano za liječenje povratnika u JZU DZ Banovići i JZU DZ Tuzla iznio je da je to Vladina odluka i da Zavod nema nikakav uticaj na tu odluku; vezano za apotekarsku djelatnost istakao je da je utvrđena metodologija i da je utvrđena visina najnižeg iznosa za apotekarsku djelatnost od 1 KM; na pitanje poslanika Mirele Memić vezano za dešavanja u JZU Doma zdravlja Lukavac predložio je da se ispita da li Dom zdravlja ima svoj statut i rješenje o osnivanju koje je ovjereno kod nadležnog suda i da se utvrdi da li zamjenik direktora može zastupati Dom zdravlja Lukavac i da li može potpisivati ugovore (obzirom da Zavod ide u javnu nabavku zdravstvenih usluga kako je propisano Zakonom o javnim nabavkama). Takođe je istakao da je Vlada TK zadužila Zavod da izvrši određenu analizu poslovanja javno-zdravstvenih usluga za 2018. godinu i da se ta analiza poslovanja dostavi Vladi Kantona na izjašnjavanje do kraja četvrtog mjeseca 2019. godine.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila prijedlog i donijela Odluku o davanju
saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje prijedloge zaključaka, koji glase:
I. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Vlade Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da, do kraja marta 2019. godine, razmotre Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, te pripreme Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, i iste dostave Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje.
II. Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da prilikom izrade Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu,
- sa Univerzitetsko-kliničkim centrom Tuzla iznađe način za kupovinu novog linearnog akceleratora, za potrebe Odjeljenja za radioterapiju UKC-a Tuzla,
- planira sredstva za primjenu kolektivnog sporazuma potpisanog sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, i
- planira poziciju „podsticaj zapošljavanja mladih kadrova”.
III. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da do januarske sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, pripreme i Skupštini Tuzlanskog kantona dostave izvještaj u vezi sa nabavkom opreme i prijemom uposlenika u Općoj bolnici „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica u 2018. godini.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština Kantona jednoglasno donijela navedeni zaključak, a da se stenogram po ovoj tački dnevnog reda uputi Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog Kantona.

5. U okviru pete tačke dnevnog reda razmatran je Zaključak o moratoriju na zapošljavanja i imenovanja.
Predstavnik Koordinacije boračkih udruženja je predložio da se iz zaključka izuzmu djeca iz kategorije šehida jer se poslije Nove godine trebaju realizovati programi koji se finansiraju sa federalnog nivoa.
Poslanik Dževad Hadžić je iznio da je u pauzi sa predstavnicima boračke populacije usaglašeno da se u okviru dodatog teksta u tački II koji glasi “i iznimno u drugim slučajevima hitnog prijema”, mogu smatrati ovi slučajevi zapošljavanja i da ti projekti ne trebaju biti zaustavljeni.
Nakon iznesenog predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje Zaključak o moratoriju na zapošljavanja i imenovanja, koji glasi:
I. Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje Vladu Tuzlanskog kantona, ministarstva,
uprave, upravne organizacije, kantonalne ustanove, službe i institucije koje vrše javna ovlaštenja Tuzlanskog kantona, javna preduzeća čiji je većinski osnivač Tuzlanski kanton, da obustave sve konkursne procedure za prijem novih zaposlenika i ne objavljuju nove konkurse, kao i da se obustave sva imenovanja u istim do 31.03.2019. godine.
II. Navedena zabrana zapošljavanja se ne odnosi na osnovne i srednje škole, i
iznimno u drugim slučajevima hitnog prijema.
III. Zadužuje se Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, da ovaj zaključak dostavi svim
navedenim institucijama i organizacijama.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

Predsjednik Skupštine je, u ime Skupštine Tuzlanskoog kantona, svim rudarima uputio čestitke povodom 21. decembra - Dana rudara Bosne i Hercegovine, svim građanima Tuzlanskog kantona katoličke vjeroispovijesti čestitao Božić, a svim građanima Tuzlanskog kantona Novu 2019. godinu.

Sjednica je završena u 13,30 sati.


Sekretar Skupštine

Enisa Hasanagić
0 0