Zapisnici

Zapisnik sa 10. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

, održane 18.10.2019. godine, sa početkom u 10,10 sati

05.11.2019 13:07
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-375-19/19
Tuzla, 18.10.2019.g.


Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst
("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba
Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e

Z A P I S N I K
SA DESETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, ODRŽANE 18.10.2019. GODINE, SA POČETKOM U 10,10 SATI

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović je otvorio desetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona.
Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da su ga poslanici Mirela Trepanić – Grbešić i Sead Gazibegović obavijestili o spriječenosti prisustva današnjoj sjednici, te je konstatovao da sjednici prisustvuje 30 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio i prisutne goste, te predstavnike medija javnog informisanja.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni zapisnik sa konstituirajuće sjednice i zapisnici sa 4., 5., 6., 7., 8. i 9. sjednice Skupštine.
Pošto nije bilo primjedbi prešlo se na izjašnjavanje o zapisnicima, te je:
Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen sa 24 glasa "za", bez glasova "protiv" i 6 "uzdržanih" glasova.

Zapisnik sa četvrte sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen sa 20 glasova "za", bez glasova "protiv" i 9 "uzdržanih" glasova.

Zapisnik sa pete sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen sa 19 glasova "za", bez glasova "protiv" i 10 "uzdržanih" glasova.

Zapisnik sa šeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen sa 19 glasova "za", bez glasova "protiv" i 10 "uzdržanih" glasova

Zapisnik sa sedme sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen sa 19 glasova "za", bez glasova "protiv" i 10 "uzdržanih" glasova.

Zapisnik sa osme sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen sa 18 glasova "za", bez glasova "protiv" i 10 "uzdržanih" glasova.

Zapisnik sa devete sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen sa 19 glasova "za", bez glasova "protiv" i 10 "uzdržanih" glasova.

Prije prelaska na rad, predsjednik Skupštine je predložio da se izjašnjenje o odgovorima na poslanička pitanja i nova poslanička pitanja i inicijative odlože za kraj sjednice Skupštine.


U vezi navedenog prijedloga otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Dževad Hadžić, Senad Alić i Selim Bešlagić.
Predsjednik Skupštine je navedeni prijedlog dao na izjašnjavanje.
Skupština Kantona je sa 18 glasova „za“, 12 glasova „protiv“ i bez „uzdržanih“ glasova prihvatila da se izjašnjenje o odgovorima na poslanička pitanja i nova poslanička pitanja i inicijative odlože za kraj sjednice Skupštine.

Poslanik Dževad Hadžić je u ime Kluba poslanika SDP-a zatražio pauzu od 15 minuta. (pauza u 10,00 sati).

Nastavljeno sa radom u 10,15 sati.
Poslanik Senad Alić je u ime Kluba poslanika PDA zatražio pauzu od 30 minuta. (pauza data u 10,15 sati)

Nastavljeno sa radom u 10,50 sati.
Poslanik Senad Alić je u ime Kluba poslanika PDA izrazio nezadovoljstvo grubim kršenjem Poslovnika vezano za odlaganje izjašnjavanja i postavljanja novih poslaničkih pitanja za kraj sjednice.
Poslanik Selim Bešlagić je u ime Kluba poslanika Naše stranke zatražio pauzu od 15 minuta. (pauza data u 10,50 sati)

Nastavljeno sa radom u 11,05 sati.
Poslanik Selim Bešlagić je iznio da se za ovaj sat pauza mogao završiti poslanički sat.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je u pozivu za današnju sjednicu dostavljen prijedlog dnevnog reda.
Otvorena je rasprava o dnevnom redu u kojoj su učestvovali poslanici: Senad Alić, Selim Bešlagić i Bego Gutić.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu o dnevnom redu, te obavijestio poslanike da je Vlada Kantona predložila da se Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu razmatra po skraćenom postupku u formi prijedloga, te je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje prethodno pitanje.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je jednoglasno.

Nakon iznesenog predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći

D n e v n i r e d :

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o zaštiti kulturne baštine
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o izmjeni Odluke broj: 02/1-14-6658/17 od 21.3.2017. godine
5. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini

6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2018. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2018. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2018. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o za period 1.1.do 31.12.2018. godine
11. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
12. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine
13. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2018. godine
14. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
15. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine
16. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 1.1.-31.12.2018. godine
17. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2018. godinu
18. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine
19. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu
20. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine
21. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1.-31.12.2018. godine
22. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine
23. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
24. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
25. Razmatranje Informacije o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i pravcima razvoja obrta

Skupština Kantona je sa 19 glasova "za", 14 glasova "protiv" i bez "uzdržanih“ glasova usvojila dnevni red desete sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima) i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Ministar finansija Suad Mustajbašić je podnio uvodno izlaganje.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona uz amandman Zakonodavno-pravne komisije koji je tehničke prirode.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

2. U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije, Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Ministar za kulturu, sport i mlade Srđan Mićanović je podnio uvodno izlaganje.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine, i konstatuje da nacrt može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili radna tijela, te se zakon uz zaključak sa tim stavovima i primjedbama dostavlja Ministarstvu za kulturu, sport i mlade da ih uzme u obzir prilikom izrade prijedloga Zakona.
Javnu raspravu će provesti Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Kantona i poslanicima Skupštine uz prijedlog Zakona.
Rok za javnu raspravu je 30 dana.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

3. U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac je podnio uvodno izlaganje.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona, i konstatuje da nacrt može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili radna tijela, te se zakon uz zaključak sa tim stavovima i primjedbama dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalnoj direkciji robnih rezervi da ih uzme u obzir prilikom izrade prijedloga Zakona.
Javnu raspravu će provesti Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Kantona i poslanicima Skupštine uz prijedlog Zakona.
Rok za javnu raspravu je 20 dana.

Skupština Kantona je jednoglasno donijela navedeni zaključak.

4. U okviru četvrte tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o izmjeni Odluke broj: 02/1-14-6658/17 od 21.3.2017. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije, Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mustafa Šakić je podnio uvodno izlaganje.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Bego Gutić, Dževad Hadžić, Senad Alić, Selim Bešlagić, Alen Karić i Midhat Čaušević.
Učešće u drugom krugu diskusije uzeli su poslanici: Bego Gutić, Selim Bešlagić, Senad Alić i Midhat Čaušević.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog poslanika Senada Alića koji je predložio da Skupština Kantona donese zaključak kojim će zadužiti Vladu TK da i u odluci za Općinu Čelić briše istu klauzulu kako bi Općina Čelić mogla vršiti kandidovanje na


program iz vodnih naknada bez obzira na obaveze o sufinansiranju ili vraćanju kredita, kako je ovom odlukom dato općini Gradačac.
O navedenom zaključku se izjasnilo 14 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio "protiv" i 9 poslanika se izjasnilo "uzdržano, te zaključak nije prihvaćen.

Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje prijedlog zaključka poslanika Midhata Čauševića, koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona traži od Vlade Tuzlanskog kantona, da prispita sve ranije donesene odluke koje se odnose na zaduženja u vezi sa projektima vodosnadbijevanja općina, i da do sljedeće sjednice Skupštini Tuzlanskog kantona dostave prijedloge za izmjene ovih odluka, kako bi se omogućilo općinama da na isti način imaju pristup sredstvima vodnih naknada kao što je urađeno izmjenom Odluke za općinu Gradačac.

Skupština Kantona je sa 32 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i 1 glasom „uzdržanim“ donijela navedeni zaključak.

Potom se prešlo na izjašnjavanje o prijedlogu Odluke.

Skupština Kantona je sa 32 glasa "za", bez ijednog glasa "protiv" i 1 “uzdržanim“ glasom
prihvatila prijedlog i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o izmjeni Odluke broj: 02/1-14-6658/17 od 21.3.2017. godine.

5. U okviru pete tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mustafa Šakić je podnio uvodno izlaganje.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Selim Bešlagić, Bego Gutić, Alen Karić, Mirsad Bećić, Senad Alić, Midhat Čaušević, Jakub Suljkanović, Dževad Hadžić i Šekib Umihanić.
Predsjednik Skupštine je na zahtjev Kluba poslanika SDA dao pauzu do 14,00 sati. (pauza data u 12,45 sati).

Nastavljeno sa radom u 14,15 sati.
Učešće u diskusiji je uzela poslanik Suvada Džuzdanović.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini.

O Izvještaju se izjasnilo 4 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio "protiv" i 24 poslanika su se izjasnila "uzdržano, te Izvještaj nije prihvaćen.

6. U okviru šeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2018. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Poslanik Midhat Čaušević je iznio poslovničku intervenciju, u okviru koje je predložio da prvo poslanici učestvuju u rasrpavi o podnesenim izvještajima, a da se nakon toga obrate izvjestioci i daju odgovore na postavljena pitanja.
U vezi navedenog prijedloga otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Dževad Hadžić i Alen Karić koji su izrazili nezadovoljstvo prijedlogom poslanika Midhata Čauševića ističući da se navedenim prijedlogom krši Poslovnik Skupštine, te poslanik Boris Krešić koji je iznio svoj stav.
Pošto je poslanik Mirsad Bećić u ime Kluba poslanika PDA zatražio pauzu, predsjednik Skupštine je iznio da je upravo završena pauza od jednog sata i ne odobrava pauzu, te je dao na izjašnjavanje prijedlog zaključka poslanika Midhata Čauševića.
O zaključku se izjasnilo 18 poslanika „za“, 7 poslanika je bilo „protiv“ i ni jedan poslanik nije bio „uzdržan“, te je zaključak prihvaćen.
Poslanik Dževad Hadžić je iznio poslovničku intervenciju ističući da je povrijeđena odredba člana 78. Poslovnika Skupštine, te je pozvao Klub poslanika SDP-a da napuste sjednicu.
Poslanik Senad Alić je takođe pozvao Klub poslanika PDA da napuste sjednicu.
Poslanik Selim Bešlagić je takođe napustio sjednicu.
(poslanici navedenih klubova su sjednicu napustili u 14,30 sati).

Predsjednik Skupštine je konstatovao da sjednici prisustvuje 18 poslanika što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici.
Pošto je sjednicu napustio i predlagač materijala i nije bilo diskusije, predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2018. godinu.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

7. U okviru sedme tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2018. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da sjednici ne prisustvuje predlagač materijala.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2018. godinu.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

8. U okviru osme tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2018. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2018. godinu.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

9. U okviru devete tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave Skupštini se obratio direktor JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona Almir Mulabećirović, potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:

Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

10. U okviru desete tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o za period 1.1.do 31.12.2018. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o za period 1.1.do 31.12.2018. godine.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

11. U okviru jedanaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

12. U okviru dvanaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, 1 poslanik se izjasnio „protiv“ i 17 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

13. U okviru trinaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2018. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Midhat Čaušević, Šekib Umihanić, Mumaer Zukić i Zumra Begić.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2018. godine.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

14. U okviru četrnaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

15. U okviru petnaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, Komisije za jednakopravnost spolova i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Učešće u diskusiji je uzeo poslanik Midhat Čaušević.
Predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

16. U okviru šesnaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 1.1.-31.12.2018. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Učešće u diskusiji je uzeo poslanik Mahir Mešalić koji je izrazio nezadovoljstvo zbog neprisustvovanja sjednici nekih direktora čiji se izvještaji razmatraju.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 1.1.-31.12.2018. godine.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, 3 poslanika su se izjasnila „protiv“ i 15 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

17. U okviru sedamnaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2018. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Učešće u diskusiji je uzeo poslanik Midhat Čaušević.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2018. godinu.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

18. U okviru osmnaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, 1 poslanik se izjasnio „protiv“ i 17 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

19. U okviru devetnaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 19 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

20. U okviru dvadesete tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 19 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

21. U okviru dvadeset i prve tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1.-31.12.2018. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1.-31.12.2018. godine.

Za navedeni zaključak se 1 poslanik izjasnio „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

22. U okviru dvadeset i druge tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Bego Gutić i Midhat Čaušević.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, 2 poslanika su se izjasnila „protiv“ i 16 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

U ponovljenom glasanju predsjednik Skupštine je konstatovao da se za navedeni zaključak ni
jedan poslanik nije izjasnio „za“, 3 poslanika su se izjasnila „protiv“ i 16 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

23. U okviru dvadeset i treće tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Učešće u diskusiji su uzeli poslanici: Bego Gutić i Mahir Mešalić.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, 2 poslanika su se izjasnila „protiv“ i 17 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

Predsjednik Skupštine je na prijedlog poslanika Mahira Mešalića, uz dopunu koju je iznio poslanik Bego Gutić dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje Vladu Tuzlanskog kantona da preduzme sve aktivnosti kako bi se u sva javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač, odnosno nad kojim nadležnost ima Skupština Tuzlanskog kantona, uputila finansijska policija i budžetska inspekcija radi uvida i kontrole finansijskog poslovanja javnih preduzeća i javnih ustanova sa posebnim osvrtom na javne ustanove koje se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, te da izvještaj o istom dostave Skupštini Tuzlanskog kantona.

Skupština Kantona je jednoglasno usvojila navedeni zaključak.

Predsjednik Skupštine je dao pauzu 10 minuta. (pauza data u u 15,40 sati)

Nastavljeno sa radom u 15,50 sati.
24. U okviru dvadeset i četvrte tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Uvodno izlaganje je podnio ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Bego Gutić, Muamer Zukić, Zumra Begić i Boris Krešić.
U drugom krugu diskusije učešće je uzeo poslanik Bego Gutić.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Za navedeni zaključak se ni jedan poslanik nije izjasnio „za“, 7 poslanika su se izjasnila „protiv“ i 12 poslanika se izjasnilo "uzdržano", te zaključak nije prihvaćen.

Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje prijedlog zaključka poslanika Muamera Zukića i Bege Gutića, koji glasi:
1. Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona
da sačini set mjera u cilju unaprjeđenja stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona i u što kraćem roku dostavi Skupštini Tuzlanskog kantona.
2. Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog
kantona da razmotri mogućnost i pripremi tekst izmjena i dopuna Zakona o oružju i municiji kako bi se građanima kojima je oduzeto oružje iz razloga neblagovremenog podnošenja zahtjeva za zamjenom oružnog lista, omogućilo da steknu pravo nošenja oružja.


Skupština Kantona je jednoglasno usvojila navedeni zaključak.

25. U okviru dvadeset i pete tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i pravcima razvoja obrta.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:

Skupština Kantona prihvata Informaciju o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i pravcima razvoja obrta.

Skupština Kantona je jednoglasno usvojila navedeni zaključak.

Prešlo se na poslanička pitanja i inicijative.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni odgovori na poslanička pitanja i inicijative, i to:
⦁ sa četvrte sjednice Skupštine odgovori na tri inicijative poslanika Midhata Čauševića i na
jedno pitanje i jednu inicijativu poslanika Selima Bešlagića,
⦁ izjašnjenje Zavoda zdravstvenog osiguranja TK na zaključak Skupštine TK od 27.3.2019.
godine, koji je donesen na inicijativu poslanika Borisa Krešića i odgovore Vlade Kantona i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na zaključak Skupštine od 8.4.2019. godine, koji je donesen na inicijativu poslanika Mahira Mešalića i
⦁ odgovor na pitanje poslanika Selima Bešlagića dostavljen od Ministarstva trgovine,
turizma i saobraćaja, (koje je direktno upućeno Ministarstvu).

Takođe su poslanicima radi informisanja, dostavljeni odgovori u vezi sa zaključcima Skupštine iz prethodnog saziva, a radi se o zaključcima vezanim za izmjene i dopune Krivičnog Zakona FBiH po inicijativi Komisije za jednakopravnost spolova i zaključcima sa mjerama za poboljšanje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona.

U skladu sa članom 203. Poslovnika Skupštine poslanicima su dostavljene sljedeće inicijative o kojima se traži izjašnjenje Skupštine TK:
- tri inicijative Bege Gutića (vezano za stanje u privrednom društvu GIKIL, Lukavac, za izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i probleme migranata, o kojima je Kolegij Skupštine zauzeo stavove), i
- jedna inicijativa Borisa Krešića (vezano za uvrštavanje lijeka „enoksaparin“ na listu esencijalnih lijekova).
- dvije inicijative poslanika Šekiba Umihanića u ime Kluba poslanika SDA (vezano za
organizaciju polaganja stručnih ispita doktora medicine i za uvođenje testiranja za rano otkrivanje oštećenja sluha kod novorođenčadi) i
- jedna inicijativa Komisije za jednakopravnost spolova (za obezbjeđenje sredstava za poboljšanje i unapređenje rada Odgojnog centra TK)
- dva poslanička pitanja koja je uputila Mirela Trepanić-Grbešić, će biti upućena institucijama na koje se odnose.

Poslanik Bego Gutić je iznio da prihvata stavove Kolegija Skupštine vezano za prve dvije inicijative vezano za stanje u privrednom društvu GIKIL, Lukavac i probleme migranata. Vezano za treću inicijativu zatražio je da se Skupština izjasni zaključkom kojim bi se obavezalo Ministarstvo za boračka pitanja u roku od 30 Skupštini dostavi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o demobilisanim borcima TK.
Premijer Kantona Denijal Tulumović je vezano za Zakon o dopunskim pravima boraca,

istakao da je održan sastanak sa federalnim premijerom i sa kantonalnim premijerima, da je zakon u izradi i da žele da isti bude ujednačen na nivou kantona u Federaciji BiH.
Potom su u vezi navedenog u raspravi učestvovali poslanici: Bego Gutić, Mahir Mešalić i Fahrudin Skopljak.
Predsjednik Skupštine je na zahtjev Kluba poslanika SDA dao pauzu 5 minuta. (pauza data u 16,50 sati)

Nastavljeno sa radom u 17,15 sati.
Poslanik Bego Gutić je u ime Kluba poslanika SDA iznio da je usaglašen sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i Vladu Tuzlanskog kantona da u najkraćem mogućem roku, u skladu sa svojim mogućnostima, pripreme i utvrde prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u skladu sa federalnim Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i isti dostave Skupštini Tuzlanskog kantona.

Predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje navedeni zaključak.
Skupština Kantona je sa 18 glasova “za”, bez ijednog glasa “protiv” i 1 “uzdržanim” glasom prihvatila navedeni zaključak.

Poslanik Boris Krešić je dao pojašnjenje u vezi inicijative koja se odnosi na uvrštavanje lijeka „enoksaparin“ na listu esencijalnih lijekova.
Potom je poslanik Zumra Begić zamolila poslanike da u daljoj diskusiji koriste generičke nazive „enoksaparin“ a ne cleksan, jer se time direktno favorizuje farmaceutska kuća koja ga proizvodi.
Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje zaključak po inicijativi poslanika Borisa Krešića, koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Vladu Tuzlanskog kantona da hitno poduzmu sve potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se stvorili uslovi za uvrštavanje lijeka “enoksaparin” u Pozitivnu listu lijekova Tuzlanskog kantona, te da povodom navedenog izvijeste Skupštinu Tuzlanskog kantona u roku od 30 dana.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila navedeni zaključak.

Poslanik Šekib Umihanić je podnio dvije inicijative u ime Kluba poslanika SDA vezano za organizaciju polaganja stručnih ispita doktora medicine i za uvođenje testiranja za rano otkrivanje oštećenja sluha kod novorođenčadi.
Prešlo se na izjašnjavanje o zaključku po prvoj inicijativi poslanika Šekiba Umihanića koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva obezbijedi polaganje stručnog ispita za doktore
medicine i ostale zdravstvene radnike koji su završili fakultet zdravstvenog usmjerenja, pred nadležnom Komisijom Federalnog ministarstva zdravstva, koja bi po potrebi, u određenim terminima, dolazila u Tuzlu (u prostorije Skupštine TK, Medicinskog fakulteta ili Ministarstva zdravstva TK) ili da se osigura drugi način polaganja stručnih ispita npr. polaganje ispita uz upotrebu sredstava i mogućnosti informacione tehnologije.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila navedeni zaključak.

Potom se prešlo na izjašnjavanje o zaključku po drugoj inicijativi poslanika Šekiba Umihanića, koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona poduzme aktivnosti i planira nabavku
aparata za otoakustične emisije u cilju ranog otkrivanja oštećenja sluha kod novorođenčadi koji bi se koristio u porodilištu Opće bolnice “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica, a da takođe u saradnji sa
Federalnim ministarstvom zdravstva i Zavodom za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, poduzme aktivnosti na pokretanju projekta kojim bi se stekli uslovi da svako porodilište u Federaciji Bosne i Hercegovine vrši testiranje sluha novorođenčadi, uz pomoć navedenog aparata.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila navedeni zaključak.

Predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje zaključak u vezi inicijative Komisije za jednakopravnost spolova, koji glasi:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona i zadužuje Vladu Tuzlanskog kantona i Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da u narednom periodu, za Javnu ustanovu Odgojni centar Tuzlanskog kantona, obezbijede finansijska sredstva (i daju saglasnost) za upošljavanje određenog broja stručnih kadrova, kao i rješavanje problema zasebnog ulaza u ustanovu i omogućavanja pristupa osobama sa invaliditetom, kako bi se stvorili uslovi za nesmetano obavljanje osnovnih djelatnosti utvrđenih zakonom i unaprijedio rad u Odgojnom centru.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila navedeni zaključak.

Nova poslanička pitanja i inicijative postavili su poslanici: Bego Gutić i Muamer Zukić, dok je poslanik Midhat Čaušević istakao da će svoje tri inicijative dostaviti u pisanoj formi.

Sjednica je završena u 17,35 sati.

Sekretar Skupštine

Enisa Hasanagić
0 0