Pozivi

Saziv druge sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu, 30.10.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

25.10.2019 10:24
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-420-1/19
Tuzla, 23.10.2019.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije
S A Z I V A
drugu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu, 30.10.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje
Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.do
31.12.2018. godine
3. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog
kantona za period 1.1.do 31.12.2018. godine
4. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog
kantona za period 1.1.-30.6.2019. godine
5. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja
Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2018. godinu
6. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog
kantona u 2018. godini
7. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području
Tuzlanskog kantona u 2018. godini
8. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja
neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
9. Razmatranje Informacije o stanju privrede na području Tuzlanskog kantona u
2018. godini
10. Razmatranje inicijative Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog
kantona za putnu deblokadu grada Tuzla i Tuzlanskog kantona
11. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Bego Gutić, v.r.
0 0