Pozivi

Saziv druge sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona,

koja će se održati u ponedjeljak 28.10.2019. godine, sa početkom u 10,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

25.10.2019 10:20
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-416-1/19
Tuzla, 23.10.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

drugu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 28.10.2019. godine, sa početkom u 10,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli
4. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac
5. Razmatranje prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove
6. Razmatranje prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove
7. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
8. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
9. a) Razmatranje predstavke grupe roditelja „prijava zloupotrebe položaja
menadžmenta Srednje medicinske škole Tuzla“
b) Dostava dokumentacije JU Srednja medicinska škola Tuzla u vezi sa prijavom zloupotrebe položaja menadžmenta srednje medicinske škole Tuzla“
10. Razmatranje prijave JU Srednja medicinska škola Tuzla – upotreba krivotvorene isprave na ime Ramić (Avdo) Ismet
11. Razmatranje zahtjeva Ramić Samre
12. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0