Pozivi

Saziv četrdeset devetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona

 

20.02.2018 14:44
koja će se održati u srijedu, 28.2.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-121-1/18
Tuzla, 19.2.2018. g.


Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15),


S a z i v a m

četrdeset devetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu, 28.2.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopunama Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
5. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
6. Razmatranje nacrta Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava
7. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2017. godine
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0