Pozivi

Saziv 7. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

koja će se održati u ponedjeljak 10.2.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

05.02.2020 13:18
Slika
 B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-80-1/20
Tuzla, 4.2.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

sedmu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u ponedjeljak 10.2.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne
ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih podrodica
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
4. Razmatranje zahtjeva Miralema Vršajevića iz Gračanice za utvrđivanje zakonitosti
pojedinih akata u Tuzlanskom kantonu
5. Razmatranje inicijative Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe u
Tuzlanskom kantonu za izmjenu Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
6. Razmatranje zahtjeva Kantonalne direkcije robnih rezervi za tumačenje Zakona o robnim
rezervama Tuzlanskog kantona
7. Tekuća pitanja

Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0