Pozivi

Saziv 7. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak 10.02.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

05.02.2020 13:11
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-81-1/20
Tuzla, 04.02.2020.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
sedmu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 10.02.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne
ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli
2. Razmatranje inicijative Vijeća mladih Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje predstavke Imširagić Amre
4. Razmatranje predstavke Ćulah Mirsada
5. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi molbe Sanele
Hadžimehmedović
6. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi molbe
Sindikalne podružnice JU Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla
7. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi predstavke
Sindikalne organizacije JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
8. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0