Pozivi

Saziv 7. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

23.12.2020 10:27
Slika
koja će se održati u četvrtak, 24.12.2020. godine, sa početkom u 14,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-708-1/20
Tuzla, 23.12.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A
sedmu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 24.12.2020. godine, sa početkom u 14,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i nauku
2. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Midhat Čaušević, v.r.
0 0