Pozivi

Saziv 6. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona,

koja će se održati u utorak, 11.2.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

05.02.2020 13:22
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-82-1/20
Tuzla, 4.2.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
šestu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak 11.2.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje federalnog nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
2. Upoznavanje sa obavijesti Zavoda zdravstvenog osiguranja TK – tabelarni pregled
komisija koje je formirao Zavod zdravstvenog osiguranja TK (dostavljeno po zaključku Komisije)
3. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi molbe Sanele
Hadžimehmedović
4. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0