Pozivi

Saziv 5. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

28.09.2020 13:38
Slika
koja će se održati u srijedu 30.9.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-562-1/20
Tuzla, 25.9.2020.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
petu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 30.9.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:

1. Razmatranje zahtjeva Advokatske kancelarije po opunomoćeniku Šeile Efendić iz Živinica
2. Upoznavanje sa izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi zahtjeva Irfana Kasumovića
3. Upoznavanje sa odgovorima u vezi anonimne predstavke:
a) Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona
b) Informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
c) Informacija Općinskog suda u Tuzli
d) Odgovor Kantonalnog suda u Tuzli
4. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0