Pozivi

Saziv 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

 

16.02.2018 12:15
koja će se održati u subotu, 17.2.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati u maloj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzl

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-111-2/18
Tuzla, 16.2.2018.g.


Na osnovu člana 55. a u vezi sa članom 53. stav 2. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15) i na zahtjev jedne trećine poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantonaS a z i v a

četrdeset sedmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u subotu, 17.2.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati
u maloj sali Bosanskog kulturnog centra TK u TuzliZa sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i r e d:


Dnevni red sjednice bit će predložen na samoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0