Pozivi

Saziv 44. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

20.02.2018 14:42
koja će se održati u ponedjeljak, 26.2.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine TKB o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-122-1/18
Tuzla, 19.2.2018.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četrdeset četvrtu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u ponedjeljak, 26.2.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u
poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih
obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih
žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
4. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu
5. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku
legalizacije bespravno izgrađenih građevina
6. Razmatranje nacrta Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava
7. Razmatranje upita JP Međunarodni aerodrom Tuzla o realizaciji presude Kantonalnog
suda u Tuzli
8. Upoznavanje sa mišljenjem Ministarstva pravosuđa i uprave i mišljenjem Ministarstva za
boračka pitanja koje se odnosi na zahtjev Rabije Dervišbegović u vezi za tumačenja i primjene Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona i
Zakona o sudskim taksama Tuzlanskog kantona
9. Tekuća pitanja


Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0