Pozivi

Saziv 44. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

21.03.2018 11:08
koja će se održati u ponedjeljak 26.3.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantonaB o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-186-1/18
Tuzla, 20.3.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

četrdeset četvrtu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 26.3.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovanju
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem
obrazovanju i odgoju
4. Razmatranje prijedloga Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u
obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu
5. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2017.
godinu
6. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona
za 2017. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.12.2017. godine
8. Razmatranje Informacije o problemu odlaska građana sa prostora Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera
9. Upoznavanje sa Informacijom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi zahtjeva JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla za vraćanje u posjed njihovih prostorija koje trenutno koristi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli
10. Razmatranje zahtjeva Udruženja sekretara osnovnih škola Tuzlanskog kantona vezanao za zaključak Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade od 31.1.2018. godine
11. Razmatranje zahtjeva Udruženja studenata Rudarsko-geološko-građevisnkog fakulteta Tuzla za postupanje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona
12. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0