Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

 

16.10.2020 11:08
Slika
koja će se održati u četvrtak, 22.10.2020. godine, sa početkom u 13,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-601-1/20
Tuzla, 15.10.2020.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četvrtu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 22.10.2020. godine,
sa početkom u 13,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje problematike u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa radnika u preduzećima u kojima su u toku ili okončani stečajni postupci
2. Razmatranje:
a) Informacije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi akta Asocijacije Margina vezano za problematiku ovisnosti (droge, alkohol, kockanje...)
b) Informacije Ministarstva za rad, socijalnu politiku u vezi akta Asocijacije Margina vezano za problematiku ovisnosti (droge, alkohol, kockanje...) i
c) Odgovora Ministarstva zdravstva u vezi akta Asocijacije Margina vezano za problematiku ovisnosti (droge, alkohol, kockanje...)
3. Razmatranje zahtjeva Unije civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata TK za finansiranje rada Unije
4. Tekuća pitanja


Predsjednica Komisije

Hasiba Kurtić,v.r.
0 0