Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak 12.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

09.12.2019 10:44
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-525-1/19
Tuzla, 06.12.2019.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četvrtu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u četvrtak 12.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu
3. Razmatranje prijedloga:
a) Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom
b) Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu IV Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom
c) Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu Podugovora o kreditu za Projekat rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla
4. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu
5. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2019. godine
6. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Bego Gutić, v.r.
0 0