Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

koja će se održati u utorak 18.2.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

07.02.2020 11:53
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske
slobode Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-96-1/20
Tuzla, 7.2.2020.g.


Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

S A Z I V A

četvrtu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
koja će se održati u utorak, 18.2.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje članova Komisije sa sastancima održanim u vezi situacije sa
migrantima u Gradu Tuzla i Tuzlanskom kantonu
2. Upoznavanje sa obavijestima Policijske uprave Živinice i Uprave policije
MUP-a TK u vezi predstavke Mirsade Bajramović – “prigovor na nesavjestan rad, nekorektno i nepristojno ponašanje policijskog službenika PU Živinice”
3. Tekuća pitanjaPredsjednik
Komisije za pravdu, ljudska prava i
građanske slobode
Vedrana Petrović, v.r.
0 0