Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak 13.12.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

09.12.2019 10:52
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-527-1/19
Tuzla, 06.12.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

četvrtu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak 13.12.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
3. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu
4. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2017/2018 godini
5. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2018/2019 godini
6. Razmatranje prijave Asmire Goletić protiv direktorice JU Mješovita srednja škola
„Hasan Kikić“ Gradačac, zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, nesavjesnog rada na poziciji direktorice škole i mobinga prema zaposlenici škole
7. Razmatranje predstavke Vildane Džaferović zbog zloupotrebe položaja i ovlasti,
nesavjesnog rada na poziciji direktorice škole i mobinga prema zaposlenici škole
8. Razmatranje zahtjeva „grupe direktora na određeno vrijeme - Rasima Smajlovića,
Edina Halilovića, Edine Demirović i Damira Ahmetovića
9. Razmatranje molbe Sanele Hadžimehmedović za zaštitu zdravlja i života
zaposlenika i učenika u JU OŠ “Gornja Tuzla”
10. Razmatranje molbe Sindikalne podružnice JU Centra za obrazovanje i vaspitanje i
rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla za pomoć u rješavanju nagomilanih problema u Centru
11. Upoznavanje sa:
a) Odgovorom Pedagoškog zavoda u vezi predstavke Samire Ramić iz Kalesije i
b) Izvještajem o izvršenom inspekcijskom pregledu u vezi predstavke Samire Ramić
iz Kalesije
12. Upoznavanje sa izjašnjenjem Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi dopisa
Udruženja diplomiranih defektologa TK „Cognita“ i upita Komisije
13. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0