Pozivi

Saziv 35. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

21.03.2018 11:10
koja će se održati u ponedjeljak, 26.3.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-188-1/18
Tuzla, 20.3.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

trideset petu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 26.3.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
2. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2017. godine
3. Tekuća pitanjaPredsjednik
Komisije za jednakopravnost spolova
Jasmin Rahimić, v.r.
0 0