Pozivi

Saziv 34. sjednice Skupštine Tuzlanskog knatona - hitnog karaktera

 

29.12.2020 18:59
Slika
koja će se održati u četvrtak, 31.12.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-718-1/20
Tuzla, 29.12.2020. godine


Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a
trideset četvrtu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u četvrtak, 31.12.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu                                                                         Predsjednik
                                                                   Skupštine Tuzlanskog kantona,
                                                                             Žarko Vujović
0 0