Pozivi

saziv 33. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona

 

19.01.2018 15:00
koja će se održati u četvrtak, 25.1.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-39-1/18
Tuzla, 22.1.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

trideset treću sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 25.1.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje Izvještaja Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog
kantona za 2017. godinu
2. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o finansiranju rada UG “Viva Žene”, Sigurna kuća – sklonište za žrtve zlostavljanja i nasilja u porodici
3. Upoznavanje sa izjašnjenjem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vezi inicijative Udruženja “Zemlja djece u BiH” za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK
4. Tekuća pitanjaPredsjednik
Komisije za jednakopravnost spolova
Jasmin Rahimić, v.r.
0 0