Pozivi

Saziv 31. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

01.10.2020 08:44
Slika
koja će se održati u srijedu, 14.10.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-574-1/20
Tuzla, 29.9.2020. godine

Na osnovu člana 59. stav i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

trideset prvu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu, 14.10.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o zaštiti kulturne baštine
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2019. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2020. godine
10. Razmatranje Informacije o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini i pravcima razvoja
11. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
12. Razmatranje Informacije o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2019. godinu
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0