Pozivi

saziv 3. sjednicw Komisije za kulturu, sport i mlade

 

01.10.2020 08:33
Slika
koja će se održati u četvrtak 08.10.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-576-1/20
Tuzla, 30.9.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

treću sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 08.10.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o zaštiti kulturne baštine
2. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
3. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
4. Razmatranje predstavke Amile Dervišbegović iz Tuzle
5. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva za kulturu, sport i mlade u vezi incijative Centra za podršku organizacijama CENSOR u vezi sa donošenjem Strategije za rješavanje stambenog pitanja mladih Tuzlanskog kantona
6. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0