Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za zdravstvo

koja će se održati u utorak 21.07.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla

15.07.2020 12:48
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-458-1/20
Tuzla, 14.07.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
treću sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona - tematsku,
koja će se održati u utorak 21.07.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati u Plavoj sali
Bosanskog kulturnog centra Tuzla

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje informacija u vezi sa stanjem prouzrokovanim COVID infekcijom u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na situaciju u kojoj se nalaze hronični bolesnici, odnosno ostvarivanje njihovog prava na zdravstvenu zaštitu na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.
Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0