Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona,

koja će se održati u srijedu 18.12.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

17.12.2019 07:57
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-543-1/19
Tuzla, 13.12.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

treću sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 18.12.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u dijelu koji
se odnosi na rad, zdravstvo i socijalnu politiku
2. Upoznavanje sa odgovorom Federalnog ministarstva zdravstva u vezi zaključka Komisije od 16.10.2019. godine
3. Upoznavanje sa informacijom Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla
4. Tekuća pitanjaPredsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0