Pozivi

Saziv 27. sjednice Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona

 

25.12.2017 14:29
koja će se održati u utorak 26.12.2017. godine u prostorijama Skupštine TK sa početkom u 11,45 sati
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za izbor i imenovanja
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-648-1/17
Tuzla, 25.12.2017.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

dvadeset sedmu sjednicu Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak 26.12.2017. godine u prostorijama Skupštine TK sa početkom u 11,45 sati

Za sjednicu predlaže slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga premijera Kantona za razrješenje ministara u Vladi Tuzlanskog kantona i utvrđivanje prijedloga Odluke o razrješenju ministara u Vladi Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga premijera Kantona za imenovanje ministara u Vladi Tuzlanskog kantona i utvrđivanje prijedloga Odluke o potvrđivanju imenovanja ministara u Vladi Tuzlanskog kantona
3. Tekuća pitanja

Predsjednik
Komisije za izbor i imenovanja,
Lejla Vuković, v.r.
0 0