Pozivi

Saziv 22. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - ODGOĐENO

koja će se održati u ponedjeljak, 23.3.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati,

13.03.2020 11:13
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-188-1/20
Tuzla, 12.3.2020. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. stav (1) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

dvadeset drugu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 23.3.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgađenih građevina
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o oružju i municiji
7. Razmatranje nacrta Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju Odluke o izmjeni Programa sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdjevanja općine Čelić
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
12. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
13. Razmatranje Informacije o poduzetim mjerama u cilju prevencije i sprečavanja širenja korona virusa na području Tuzlanskog kantona sa prijedlozima mjera
14. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na području Tuzlanskog kantona


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0