Pozivi

Saziv 21. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona (tematska)

koja će se održati u četvrtak, 5.3.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

26.02.2020 11:08
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-74-5/20
Tuzla, 25.2.2020. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) a u vezi sa članom 57. stav (2) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

dvadeset prvu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona (tematska),
koja će se održati u četvrtak, 5.3.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje zatečenog finansijskog i opšteg stanja u javnim preduzećima, ustanovama i ministarstvima čiji je osnivač Vlada ili Skupština Tuzlanskog kantona, po formiranju aktuelne Vlade Tuzlanskog kantona, zaključno sa 31.12.2019. godine

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0