Pozivi

saziv 2. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade

koja će se održati u četvrtak 23.7.2020. godine, sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.07.2020 11:07
 

 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I  K A N T O N

              S k u p š t i n a

- Komisija za kulturu, sport i mlade

Skupštine Tuzlanskog kantona -

Broj: 02-02-481-1/20

Tuzla, 17.7.2020.g.

 

 

            Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

 

S A Z I V A

 drugu sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 23.7.2020. godine, sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

 

  1. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog

kantona u 2019. godini

  1. Razmatranje incijative Centra za podršku organizacijama CENSOR u vezi sa

donošenjem Strategije za rješavanje stambenog pitanja mladih Tuzlanskog kantona

  1. Tekuća pitanja

              

 

                                                                                                            Predsjednik Komisije

                                                                                                         Bahrudin Ahmetagić, v.r.

0 0