Pozivi

Saziv 17. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak, 23.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

17.12.2019 08:40
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-537-1/19
Tuzla, 13.12.2019. g.


Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. stav (1) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

sedamnaestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 23.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 1.1. do 31.3.2020. godine
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko-klinička bolnica Tuzla
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2020. godinuPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0