Pozivi

Saziv 15. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u četvrtak, 28.11.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati,

22.11.2019 11:05
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-488-1/19
Tuzla, 22.11.2019.g.

Na osnovu člana 55. a u vezi sa članom 53. stav 2. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

petnaestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u četvrtak, 28.11.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o stanju migrantske krize na području Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera za njeno upravljanje 


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0