Pozivi

Saziv 13. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

24.12.2020 12:31
Slika
koja će se održati u utorak, 29.12.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-707-1/20
Tuzla, 23.12.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
trinaestu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 29.12.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa preporukama sa trećeg feminističkog ekonosmkog foruma
održanog u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije Friedrich Elbert sa fokusom na posljedice koje pandemija COVID 19 ostavlja na žene u BiH
2. Pokretanje inicijative za izradu i donošenje Godišnjeg operativnog i finansijskog plana za provedbu Gender akcionog plana BiH u Tuzlanskom kantonu
3. Tekuća pitanja
Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0