Pozivi

Saziv 12. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u petak, 24.7.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.07.2020 11:24
 

 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I  K A N T O N

                S k u p š t i n a

- Komisija za privredu, ekonomsku

i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -

Broj: 02-02-482-1/20

Tuzla, 17.7.2020.g.

 

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

 

S A Z I V A
dvanaestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak, 24.7.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

 

  1. Razmatranje prijedloga Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
  2. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 1.1.-31.12.2019. godine
  1. Razmatranje Informacije o stanju turističko ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
  1. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
  1. Tekuća pitanja

 

                                                                                      Predsjednik Komisije           

                                                                                     Bego Gutić, v.r.

                                                                

0 0