Pozivi

Saziv 12. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

23.11.2020 14:13
Slika
koja će se održati u petak, 27.11.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-646-1/20
Tuzla, 19.11.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
dvanaestu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 27.11.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Komisije za jednakopravnost spolova za izradu prijedloga Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
2. Tekuća pitanja
Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0