Pozivi

Saziv 11. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u subotu, 2.11.2019. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

25.10.2019 10:30
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-414-1/19
Tuzla, 23.10.2019. g.

Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

jedanaestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u subotu, 2.11.2019. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
9. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.do 31.12.2018. godine
10. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.do 31.12.2018. godine
11. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2019. godine
12. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2018. godinu
13. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2018. godinu
14. Razmatranje Analize stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera
15. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2018. godini
16. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
17. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
18. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
19. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
20. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
21. Razmatranje Informacije o stanju privrede na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
22. Razmatranje inicijative Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za putnu deblokadu grada Tuzla i Tuzlanskog kantona
23. Razmatranje nacrta Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0