Pozivi

Saziv 10. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,

 

24.12.2020 12:25
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 28.12.2020. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske
slobode Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-690-1/20
Tuzla, 21.12.2020.godine

Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

S A Z I V A
desetu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
koja će se održati u ponedjeljak 28.12.2020. godine, sa početkom u 9,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje predstavke Tajiba Kadrića
2. Upoznavanje sa urgencijom Jelene Ružić iz Živinica
3. Upoznavanje sa Informacijom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi predstavke Denisa Bartulovića iz Tuzle
4. Upoznavanje sa Informacijom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vezi akta Asocijacije Margina
5. Tekuća pitanjaPredsjednik
Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode
Vedrana Petrović, v.r.
0 0