Pozivi

Saziv 10. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u ponedjeljak, 28.9.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

22.09.2020 10:44
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-554-1/20
Tuzla, 21.9.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
desetu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 28.9.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje inicijative člana Komisije Mersihe Jogunčić u vezi sa:
a) stanjem i brojem prijava o porodičnom i nasilju nad ženama, sa naglaskom na period pandemije
b) o načinima policijske zaštite i izricanja mjera o zabrani prilaska i uznemiravanja žrtava nasilja
c) o stanju, broju i načinu zbrinjavanja žena koje su zatražile pomoć i smještaj od Udrženja Vive Žene za vrijeme i nakon proglašenja prirodne nesreće izazvane pandemijom COVID - 19
2. Tekuća pitanja (odgovor Federalnog ministarstva pravde u vezi inicijative za izmjene i dopune Porodičnog zakona)


Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0