Konkursi

JAVNI OGLAS

o prijemu namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

05.05.2018 08:43
Slika
 
Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/17 i 10/17), i čl. 6. i 9. Pravilnika o radnim odnosima u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona broj:02-02-339-1/17 od 09.06.2017. godine sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona, dana 4.5.2018. godine, objavljuje

JAVNI OGLAS
o prijemu namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na poslovima:

1. Viši referent – vozač u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona ..............1 izvršilac

Opis poslova:
- vrši prijevoz osoba i materijala po nalogu sekretara Skupštine, za potrebe Skupštine i Službe, putničkim automobilom kojim je zadužen, stara se o njegovoj tehničkoj ispravnosti, registraciji, osiguranju, manjim opravkama i čistoći;
- vodi evidenciju utrošenog goriva i maziva i obavljenih popravaka automobila.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godine, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto, da ima srednju stručnu spremu, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove, i to:
- VKV vozač ili srednja stručna sprema sa položenim vozačkim ispitom "B" kategorije,
- najmanje deset mjeseci radnog staža nakon sticanje srednje školske spreme.

Kandidat je dužan uz prijavu na javni oglas priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. svjedočanstvo/diplomu o završenoj srednjoj školi i dokaz o položenom ispitu za vozača „B“ kategorije, ili dokaz da je kandidat VKV vozač,
2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
4. potvrdu o radnom stažu,
5. izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (ovjerenu od nadležnog organa),
6. izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerenu od nadležnog organa).

Lica koja ostvaruju prioritet pri zapošljavanju, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine TK“ br. 5/12, 5/14 i 12/16) i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama TK („Službene novine TK“ br. 9/14 i 6/15), dužni su dostaviti:
1. potvrdu/uvjerenje o nezaposlenosti od nadležne službe (ne stariju od mjesec dana)
2. dokaz kojim se potvrđuje pripadnost jednoj od kategorija boračke populacije u
skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama TK

Izabrani kandidat će prije preuzimanja dužnosti namještenika biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, originale ili ovjerene kopije svih traženih dokumenata, dostaviti na adresu: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, Ul. Rose Hadživuković br. 1, 75 000 Tuzla.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
0 0