Konkursi

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG ODBORA IZ REDA GRAĐANA, IZ HRVATSKOG NARODA

12.07.2017 13:41
 

Na osnovu članova 23. i 27., a u vezi sa članom 29. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15 i 13/16) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona objavljuje


JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG ODBORA
IZ REDA GRAĐANA, IZ HRVATSKOG NARODA


U skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, imenovanje članova Nezavisnog odbora vrši Skupština Tuzlanskog kantona, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona.
Nezavisni odbor se sastoji od sedam članova: pet predstavnika iz reda građana koji nisu zaposleni u bilo kojem policijskom organu u BiH; jedan državni službenik koji nije zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili upravi policije; jedan član koji nije više aktivni policijski službenik.(Najmanje jedan član Nezavisnog odbora mora biti dipl. pravnik)

1. Osnovni zadaci Nezavisnog odbora

- provodi postupak izbora i smjene policijskog komesara,
- vrši nadzor nad radom policijskog komesra,

2. Kriteriji koje kandidat treba da ispunjava su sljedeći:

- da je državljanin BiH stariji od 18 godina
- da ima najmanje VII stepen školske preme i najmanje sedam godina radnog iskustva, nakon sticanja visoke školske spreme prioritetno u oblasti pravnih, kriminalističkih i sigurnosnih, ili drugih nauka
- da nije član političke stranke
- da u posljednje četiri godine nije bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke
- da u posljednje četiri godine nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u BiH
- da nije proglašen krivim za krivično djelo
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak
- da mu nije izrečena disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti
- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH

3. Ograničenja izbora

Osobe koje su u posljenjih pet godina bile zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova ne mogu biti predstavnici iz reda građana.
Član Nezavisnog odbora ne smije imati sukob interesa s radom policijskog organa i Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno kandidat ne smije imati lični interes u policijskim poslovima, koji mogu uticati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju funkcije u Nezavisnom odboru.4. Status

Član Nezavisnog odbora imenuje se na period do isteka mandata Nezavisnog odbora od četiri godine a koji je počeo teći 29.07.2015. godine. Članovi odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona.

5. Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan dostaviti:

- uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci,
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o radnom iskustvu,
- biografiju iz koje je vidljivo da ispunjava kriterije iz člana 25. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, sa posebnim akcentom na radno i stručno iskustvo koje odgovara potrebama Nezavisnog odbora,
- ovjerenu izjavu da nije član političke stranke i da u posljednje četiri godine nije bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke,
- ovjerenu izjavu da u posljednje četiri godine nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
- ovjerenu izjavu da mu nije izrečena disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti
- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
(Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji)

Kandidat koji bude izabran za člana Nezavisnog odbora dužan je u roku od 8 dana od dana obavještenja o izboru dostaviti na uvid:
- rodni list,
- uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova o nekažnjavanju,
- uvjerenje suda da se ne vodi krivični postupak.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, u „Dnevnom avazu“ i na web stranici www. skupstinatk.@bih.net.ba
Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona će:
- pregledati sve prijave koje stignu u propisanom roku,
- na osnovu principa iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i kriterija za imenovanje sastaviti listu s užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanj,
- pozvati sve kandidate koji su ušli u uži izbor na intervju.

Napomena: Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave bit će odbačene

Prijave dostaviti na adresu:

Skupština Tuzlanskog kantona
Komisija za izbor i imenovanja
„Javni konkurs za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora
iz reda građana, iz hrvatskoh naroda“ – NE OTVARAJ
ul. Rose Hadživuković br. 1.
75 000 T u z l a
0 0