Konkursi

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG ODBORA IZ REDA GRAĐANA, IZ HRVATSKOG NARODA

28.08.2017 10:38
 

 

Na osnovu Odluke o poništenju javnog konkursa, broj: 02-02-352-10/17 od 24.08.2017. godine, Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona objavljuje

PONIŠTENJE
JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG  ODBORA IZ REDA GRAĐANA, IZ HRVATSKOG NARODA

 

    Poništava se Javni konkurs za imenovanje jednog člana nezavisnog odbora iz reda građana, iz hrvatskog naroda, objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 04.07.2017. godine, u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 51/17 od 07.07.2017. godine i na web stranici www.skupstina.tk.gov.ba,

    i istovremeno na osnovu članova 23. i 27., a u vezi sa članom 29. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15 i 13/16) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona raspisuje

 

PONOVNI JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG ODBORA 
                               IZ REDA GRAĐANA, IZ HRVATSKOG NARODA
 

          U skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, imenovanje članova Nezavisnog odbora vrši Skupština Tuzlanskog kantona, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona.

          Nezavisni odbor se sastoji od sedam članova: pet predstavnika iz reda građana koji nisu zaposleni u bilo kojem policijskom organu u BiH; jedan državni službenik koji nije zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili upravi policije; jedan član koji nije više aktivni policijski službenik.(Najmanje jedan član Nezavisnog odbora mora biti dipl. pravnik)

   

  1. Osnovni zadaci Nezavisnog odbora

 

    - provodi postupak izbora i smjene policijskog komesara,

    -  vrši nadzor nad  radom policijskog komesra,

 

  1. Kriteriji koje kandidat treba da ispunjava su sljedeći:

 

- da je državljanin BiH stariji od 18 godina,

    - da ima najmanje VII stepen školske preme i najmanje sedam godina radnog iskustva nakon sticanja visoke školske spreme, prioritetno u oblasti pravnih, kriminalističkih i sigurnosnih, ili drugih nauka,

    - da nije član političke stranke,

    - da u posljednje četiri godine nije bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke,

    - da u posljednje četiri godine nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

- da nije proglašen krivim za krivično djelo,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

- da mu nije izrečena disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnost,

- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH.

 

  1. Ograničenja izbora

 

Osobe koje su u posljenjih pet godina bile zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova ne mogu biti predstavnici iz reda građana.

Član Nezavisnog odbora ne smije imati sukob interesa s radom policijskog organa i Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno kandidat ne smije imati lični interes u policijskim poslovima, koji mogu uticati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju funkcije u Nezavisnom odboru.

 

  1. Status

 

Član Nezavisnog odbora imenuje se na period do isteka mandata Nezavisnog odbora od četiri godine a koji je počeo teći 29.07.2015. godine. Članovi odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona.

 

  1. Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan dostaviti:

 

- svojeručno potpisanu radnu biografiju (sa posebnim akcentom na radno i stručno iskustvo koje odgovara potrebama Nezavisnog odbora), sa izjavom o nacionalnom opredjeljenju, adresom i brojem telefona za kontaktiranje,

- uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci,

    - ovjerenu kopiju fakultetske diplome,

    - dokaz o radnom iskustvu,

    - ovjerenu izjavu da nije član političke stranke i da u posljednje četiri godine nije bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke,

    - ovjerenu izjavu da u posljednje četiri godine nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

    - ovjerenu izjavu da mu nije izrečena disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti

- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH,

 (Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji)

 

Kandidat koji bude izabran za člana Nezavisnog odbora dužan je u roku od 8 dana od dana obavještenja o izboru dostaviti na uvid:

            - rodni list,

- uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova o nekažnjavanju,

- uvjerenje suda da se ne vodi krivični postupak.

 

Ponovljeni javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, u „Dnevnom avazu“ i na web stranici www.skupstina.tk.gov.ba

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona će:

- pregledati sve prijave koje stignu u propisanom roku,

            - na osnovu principa iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i kriterija za imenovanje sastaviti listu s užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanja,

            - pozvati sve kandidate koji su ušli u uži izbor na intervju.

 

Napomena: Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave bit će odbačene

 

Prijave dostaviti na adresu:

Skupština Tuzlanskog kantona

Komisija za izbor i imenovanja

„Javni konkurs za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora

 iz reda građana, iz hrvatskoh naroda“ – NE OTVARAJ

Ul. Rose Hadživuković br. 1     75 000  T u z l a

 

0 0