Konkursi

JAVNI KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA I IMENOVANJE DIREKTORA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA

 

18.02.2020 09:41
Slika
 

Na osnovu članova 34. i 35. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18) i Odluke o pokretanju postupka izbora i raspisivanja konkursa za izbor kandidata i imenovanje direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona broj:01-02-116-1/20 od 12.2.2020. godine, Nezavisni odbor,
r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR KANDIDATA I IMENOVANJE
DIREKTORA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA


OPIS POZICIJE
Direktor rukovodi Upravom policije.
Direktor je odgovoran za svoj rad ministru i Vladi Kantona.
U rukovođenju Upravom policije, direktor Uprave policije:
- predstavlja Upravu policije;
- nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije;
- odlučuje u upravnim stvarima iz nadležnosti Uprave policije;
- predlaže ministru nacrte i prijedloge propisa ili izmjene i dopune postojećih propisa iz nadležnosti Uprave policije;
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa policijskih službenika, državnih službenika i namještenika zaposlenih u Upravi policije;
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika za lakšu povredu službene dužnosti;
- priprema prijedloge potrebnih finansijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije;
- odlučuje o korištenju sredstava i vrši nabavku opreme i materijalno-tehničkih sredstava u skladu sa namjenom odobrenih sredstava na budžetskoj poziciji Uprave policije;
- priprema tromjesečne izvještaje i preporuke u vezi sa realizacijom budžeta, koje podnosi ministru;
- predlaže ukupan broj zaposlenika u Upravi policije;
- obrazuje stručne komisije i odgovarajuća radna tijela;
- utvrđuje potrebe, određuje i implementira programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika Uprave policije;
- organizuje jedinstven sistem izvještavanja i obrade podataka neophodnih za vršenje poslova Uprave policije;
- raspisuje kantonalne potrage i oglašava raspisane potrage;
- osigurava saradnju sa drugim policijskim organima i agencijama za sprovođenje zakona u BiH;
- priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga rada Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Kantona ili na vlastitu inicijativu;
- redovno izvještava ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije;
- obavještava javnost o radu Uprave policije,
- podnosi informacije i statističke podatke Federalnom ministarstvu, u vezi sa poslovima iz zajedničke nadležnosti Kantona i Federacije, kao i poslova iz nadležnosti Federacije koji su povjereni Ministarstvu,
- odlučuje o načinu osiguranja određenih ličnosti i objekata,
- vrši druga ovlaštenja koja su mu ovim zakonom i drugim propisima data u nadležnost.

USLOVI

Uslovi koje kandidat za radno mjesto direktora Uprave policije a mora ispunjavati su sljedeći:

a) da je državljanin BiH;
b) da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova;
c) da ima VII stepen stručne spreme, odnosno prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS studijskih bodova;
d) da ima čin glavnog inspektora;
e) da mu nije pravosnažnom presudom izrečena krivično pravna sankcija;
f) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u BiH;
g) da se na njega ne odnosi odredba člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; g)
h) da ne ispunjava uslove za penzionisanje predviđene zakonom, u toku mandata;
i) da nije bio član političke stranke nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zakon o policijskim službenicima) ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/06 i 11/07), ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs;
j) da nije, niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen, u vrijeme prijavljivanja na konkurs;
k) da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u BiH, nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs;
l) da nije disciplinski kažnjavan za teže povrede službene dužnosti.

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti:

- svojeručno potpisanu biografiju sa adresom i brojem telefona za kontaktiranje;
- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;
- ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi;
- uvjerenje ili odluku da ima čin glavnog inspektora;
- ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz tačaka: g), i), j), i k), ovog konkursa;
- uvjerenje ili potvrdu poslodavca da kandidat nije disciplinski kažnjavan za teže povrede službene dužnosti (tačka l.);
- uvjerenje ili potvrdu od poslodavca da kandidat ne ispunjava uslove za penzionisanje predviđene zakonom, u toku mandata (tačka h).
(Tražene dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji)

Kandidat koji bude izabran za direktora Uprave policije dužan je u roku od 3 dana od dana obavještenja o izboru, Nezavisnom odboru dostaviti na uvid:
- ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka direktora Uprave policije, ne starije od tri mjeseca;
- uvjerenje da mu nije pravosnažnom presudom izrečena krivično pravna sankcija, ne starije od tri mjeseca;
- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u BiH, ne starije od tri mjeseca;

Imenovanje direktora Uprave policije vrši se na period od 4 (četiri) godine i može se obnoviti samo jednom uzastopno.

U slučaju da u dostavljenim dokazima budu postojale određene nejasnoće u pogledu ispunjavanja propisanih uslova ovog konkursa, Nezavisni odbor zadržava pravo da službenim putem, od nadležnih organa, zatraži dostavljanje odgovarajućih pojašnjenja kao i dokaza u cilju utvrđivanja ispunjavanja uslova konkursa.

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“.


Rok za podnošenje prijava je 15 dana od posljednjeg dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti na adresu:
Skupština Tuzlanskog kantona
Nezavisni odbor– Za Nezavisni odbor, sa naznakom
„Prijava na javni konkurs za izbor kandidata i imenovanje direktora Uprave policije MUP-a TK– ne otvarati“.
Ul. Rose Hadživuković br. 1, 75 000 Tuzla

Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa bit će pozvani na razgovor (intervju), o čemu će biti blagovremeno obaviješteni kao i o obavezi dostavljanja dokumentacije iz člana 37. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona (prijedlog plana i programa rada za vrijeme trajanja mandata i dokaze o kvalifikacijama; akademska zvanja, stručno usavršavanje, godine policijskog iskustva na rukovodećim radnim mjestima, ocjene rada u posljednje tri godine, dokaznu sposobnost rukovođenja složenim policijskim operacijama i ostale kvalifikacije koje odgovaraju potrebama radnog mjesta).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
0 0