Izvještaji o realizaciji PR

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2018. godine

 

10.02.2019 09:01
Slika
 

I N F O R M A C I J A
O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
za period januar – decembar 2018. godine

U periodu januar – decembar 2018. godine održano je 16 sjednica Skupštine, od kojih:
- 8 regulatorno-radnih sjednica
- 5 sjednica hitnog karaktera
⦁ u povodu smjene Vlade Tuzlanskog kantona
⦁ u povodu imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona
⦁ u povodu štrajka ljekara na području Tuzlanskog kantona
⦁ u povodu davanja saglasnosti na Odluku JU Direkcija regionalnih cesta i Izmjene i dopune Finansijskog plana ZZO TK za 2018. godinu
⦁ u povodu donošenja odluka o privremenom finansiranju TK i davanju saglasnosti na finansijske planove JU Službe za zapošljavanje i JU ZZO TK (9. saziv)
- 2 svečane sjednice:
⦁ u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH
⦁ u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH
- Konstituirajuća sjednica 9. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona

U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posebno treba istaknuti rad radnih tijela Skupštine, s obzirom da su dali svoj doprinos u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine.

Za analizirajući period, radna tijela Skupštine održala su 72 sjednice, i to:

Naziv radnog tijela Br. održanih sjednica
1 Zakonodavno-pravna komisija 8
2 Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku 8
3 Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade 9
4 Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša 7
5 Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku 5
6 Administrativna komisija 9
7 Komisija za ustavna pitanja 1
8 Komisija za borbu protiv korupcije 8
9 Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode 2
10 Komisija za jednakopravnost spolova 6
11 Komisija za izbor i imenovanja 9

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je 16 sjednica (13 sjednica 8. saziv + 3 sjednice 9. saziv)
Služba Skupštine, u periodu od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine, izdala je 18 brojeva "Službenih novina Tuzlanskog kantona“.

Na 14 regulatorno radnih, hitnih sjednica i konstituirajućoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrano je 110 tačaka dnevnog reda (u prosjeku po sjednici 7,8 tačaka dnevnog reda), na kojima je doneseno:

⦁ 24 zakona
1. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom (28.2.2018. - 49. sjednica)
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu (28.2.2018. - 49. sjednica)
3. Zakon o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona (28.2.2018. - 49. sjednica)
4. Zakon o dopunama Zakona o reguliranju dospjelih a neuplaćenih obveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu (28.2.2018. - 49. sjednica)
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (29.3.2018. - 50. sjednica)
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, broj: 01-02-593-13/17 od 26.04.2018. godine (26.4.2018. - 51. sjednica)
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava, broj: 01-02-218-5/18 od 26.04.2018. godine (26.4.2018. - 51. sjednica)
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija, broj: 01-02-232-4/18 od
26.04.2018. godine (26.4.2018. - 51. sjednica)
9. Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona (31.5.2018. - 52. sjednica)
10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona (31.5.2018. - 52. sjednica)
11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (31.5.2018. - 52. sjednica)
12. Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama (31.5.2018. - 52. sjednica)
13. Zakon o izmjenama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi (31.5.2018. - 52. sjednica)
14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina (27.6.2018. - 54. sjednica)
15. Zakon o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava (27.6.2018. - 54. sjednica)
16. Zakona o dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona (27.6.2018. - 54. sjednica)
17. Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu (27.6.2018. - 54. sjednica)
18. Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona (27.6.2018. - 54. sjednica)
19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (11.9.2018. – 57. sjednica)
20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (11.9.2018. – 57. sjednica)
21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (11.9.2018. – 57. sjednica)
22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona (11.9.2018. – 57. sjednica)
23. Zakon o izmjenama Zakona o radio-televiziji Tuzlanskog kantona (11.9.2018. – 57. sjednica)
24. Zakon o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (11.9.2018. – 57. sjednica)


⦁ 2 nacrta zakona:
1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima (nacrt usvojen 29.1.2018. javna rasprava 60 dana)
2. Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona (nacrt usvojen 31.7.2018. javna rasprava 60 dana)

20 odluka
1. Odluka o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-111-10/18, od 17.2.2018. godine
2. Odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona, broj; 01-02-118-6/18 od 17.2.2018. godine
3. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-121-13/18 od 28.02.2018. godine
4. Odluka o potvrđivanju imenovanja ministra u Vladi Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-118-20/18 od 28.02.2018. godine
5. Odluka o usvajanju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu, broj: 01-02-167-4/18 od 29.03.2018. godine
6. Odluka o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine, broj: 01-02-4-7/18 od 29.03.2018. godine
7. Odluka o potvrđivanju imenovanja ministra u Vladi Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-177-16/18 od 29.03.2018. godine
8. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-90-31/15 od 26.04.2018. godine
9. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-90-39/15 od 31.05.2018. godine
10. Odluka o provođenju Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, broj: 01-02-327-5/18 od 27.6.2018. godine
11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-27-17220-1/18 od 3.7.2018. godine, o prihvatanju prijedloga JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za finansiranje projekata, broj: 01-02-361-4/18 od 17.7.2018. godine
12. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu, broj: 01-02-367-4/18 od 17.7.2018. godine
13. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja Tuzlanskog kantona“, prof. dr. Mirsadi Hukić, za poseban doprinos iz oblasti nauke, broj: 01-02-362-5/18 od 31.7.2018. godine
14. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-90-42 /15 od 11.9.2018. godine
15. Odluka o izboru članova privremene Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-468-8/18 od 14.11.2018. godine (Konstituirajuća sjednica 9. saziva Skupštine TK)
16. Odluka o izboru članova privremene Administrativne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-468-9/18 od 14.11.2018. godine (Konstituirajuća sjednica 9. saziva Skupštine TK)
17. Odluka o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019. do 31.3.2019. godine, broj 01-02-493-3/18 od 21.12.2018. (2. sjednica 9. saziva Skupštine TK)
18. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, broj: 01-02-506-2/18 od 21.12.2018. godine (2. sjednica 9. saziva Skupštine TK)
19. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, broj: 01-02-507-2/18 od 21.12.2018. godine (2. sjednica 9. saziva Skupštine TK)
20. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, broj: 01-02-509-2/18 od 21.12.2018. godine (2. sjednica 9. saziva Skupštine TK)

⦁ 1 deklaracija
1. Deklaracija o radničkim pravima

⦁ 1 plan
1. Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine

⦁ 1 Program
1. Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine

⦁ 1 Strategija
1. Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu

⦁ 78 zaključaka (75 zaključaka u 8. sazivu + 3 zaključka u 9. sazivu)
(pregled zaključaka u prilogu)

Na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona, u periodu januar – decembar 2018. godine, doneseno je i:

⦁ 46 dokumenta analitičko – informativnog karaktera

Izvještaji
1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2017. godine
2. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
3. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2017. godinu
5. Izvještaja o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2017. godinu
6. Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2017. godine
7. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2017. godinu (nije prihvaćen)
8. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
9. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
10. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine
11. Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2017. godinu
12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2017. godinu
13. Izvještaj o reviziji učinka na temu „Upravljanje tekućom rezervom u javnom sektoru u Federaciji BiH“ za period 2011.-2014. godina i Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u upravljanju tekućom rezervom u Tuzlanskom kantonu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH
14. Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I – XII 2017. godine
15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2017. godinu
16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2017. godinu
17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
18. Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2017. godine
19. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine
20. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine (nije prihvaćen)
21. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.2016. - 31.12.2017. godine
22. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period 1.1. do 31.12.2017. godine
23. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2017. godine
24. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1. do 31.12.2017. godine
25. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2017. godinu
26. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu
27. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2017. godine
28. Izvještaj o poslovanju JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2017. godinu
29. Izvještaj o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2017. godinu
30. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine (nije prihvaćen)


Informacije
1. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini
2. Informacija o problemu odlaska građana sa prostora Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera
3. Informacija o stanju zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona
4. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
5. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i pravcima razvoja obrta
6. Informacija o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
7. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
8. Informacija o provođenju Kaznenog zakona u Tuzlanskom kantonu sa Narativnim izvještajem o radu Tužiteljstva Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine
9. Informacija o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova za 2017. godinu
10. Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini
11. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini
12. Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2017. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
13. Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2017. godinu
14. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

Analize
1. Analiza stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera
2. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2017. godini

⦁ 4 mišljenja na federalne propise
1. Prednacrt federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
2. Prednacrt federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
3. Nacrt strategije zapošljavanja F BiH (2018.-2021.)
4. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu F BiH

Realizacija Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona

Programom Skupštine TK za period januar – decembar 2018. planirano je donošenje 26 propisa, od čega je realizovano 16 (61%) (doneseno je 12+2 (u nacrtu) zakona i 2 odluke (jedna u nacrt –Prostorni plan TK)
Osim toga, doneseno je 12 zakona i 19 odluka koje nisu planirane Programom Skupštine za ovaj period rada.

Programom Skupštine TK za period januar - decembar 2018. planirano je razmatranje 44 dokumenta analitičko-informativnog sadržaja, realizovano je - 43 (97%), od čega 3 dokumenta nisu prihvaćena.
Takođe je razmatrano 4 informacije, 1 plan, 1 deklaracija, 5 autentičnih tumačenja i 3 nacrta federalnih zakona koji nisu bili planirani Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za navedeni period.

Od 8 nerazmatranih zakona 4 su u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih, Zakon izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove); u nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja su 2 zakona (Zakon o načinu finansiranja Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boraca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica) u nadležnosti Ministarstva finansija 1 zakon (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon); u nadležnosti Ministarstva privrede 1 zakon (Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi);

Takođe, u planiranom periodu nisu razmatrani sljedeći akti:
⦁ Odluka o osnivanju Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boraca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona
⦁ Strategija razvoja obrazovanja i nauke u Tuzlanskom kantonu za period 2018.-2023. Godina
⦁ Odluke o pristupanju izradi detaljnih planskih dokumenata iz nadležnosti Kantona:
⦁ Regulacioni plan lokaliteta Zlača, na površini od 75,94 ha
⦁ Regulacioni plan lokaliteta Muška voda, na površini od 31,69 ha
⦁ Urbanistički projekat lokaliteta Djevojačka pećina, na površini od 9ha
⦁ Informacija o stanju u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala na području Tuzlanskog kantona koji imaju predstečajni i stečajni status

U vezi realizacije Programa rada dostavljene su informacije od strane pojedinih ministarstava u kojima su navedeni razlozi za neizvršavanje programskih aktivnosti:
⦁ Ministarstvo obrazovanja i nauke u svom dopisu broj 02-02-642-3/17 od 18.1.2018. godine obavještava Skupštinu Tuzlanskog kantona da neće predlagati izmjene Zakona o obrazovanju odraslih iz razloga što smatraju da izmjene i dopune nisu nužne, te da se nisu pojavili problemi u implementaciji ovog Zakona;
⦁ Ministarstvo za boračka pitanja u svom dopisu broj 02-02-555-19/17 od 19.1.2018. godine obavještava Skupštinu TK da Programom Vlade Tuzlanskog kantona za 2018. godinu nije planirano predlaganje Odluka o osnivanju Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boraca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona, te da navedena Odluka neće biti predlagana Skupštini Tuzlanskog kantona;
⦁ Ministarstvo za boračka pitanja u svom dopisu broj 02-02-555-33/17 od 23.2.2018. godine obavještava Skupštinu TK da Programom Vlade Tuzlanskog kantona za 2018. godinu nije planirano predlaganje Zakona o osnivanju i finansiranju Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju I zapošljavanju boraca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona, te da navedeni Zakon neće biti predlagan Skupštini Tuzlanskog kantona;
⦁ Ministarstvo za boračka pitanja u svom dopisu broj 02-02-555-63/17 od 16.5.2018. godine obavještava Skupštinu TK da ne planiraju predlagati Skupštini TK Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica imajući u vidu da je u toku donošenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica od strane Federalnog ministarstva; sačekaće se donošenje ovog zakona kako bi se kantonalni usaglasio sa Federalnim zakonom.
⦁ Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice u svom dopisu broj 02-02-555-66/17 od 25.5.2017. godine obavještava Skupštinu TK da su Programom rada Skupštine TK planirani akti Odluka o zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka i Program mjera za unapređenje zaštite stanja zagađenosti zraka na TK, realizovani kroz Informaciju o stanju zagađenja zraka na području TK, a vezano za Odluku o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž “Konjuh” za period 2010-2030. godina obrazlažu da su Izmjene i dopune Prostornog plana Zaštićenog pejzaža sadržane u Izmjenama i dopunama Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. koji je usvojen u nacrtu 31.5.2018. godine na 52. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.
⦁ Ministarstvo pravosuđa i uprave u svom dopisu broj: 02-02-555-79/17 od 25.7.2018. godinr informiše Skupštinu Tuzlanskog kantona da ne raspolaže podacima u cilju pripreme Informacije o stanju u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala na području Tuzlanskog kantona koji imaju predstečajni i stečajni status, te da su zatraženi potrebni podaci od relevantnih institucija kako bi bilo moguće izraditi valjanu informaciju.


U realizaciji Programa rada, Skupština Tuzlanskog kantona je ostvarila visok stepen saradnje sa:
- predstavnicima sredstava javnog informisanja, koji su redovno pratili rad i izvještavali o svim aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela,
- ombudsmanima/ombudsmenima Bosne i Hercegovine,
- nevladinom organizacijom Centar civilnih inicijativa Tuzla koja je kontinuirano obavještavala civilne strukture i građane o svim aktivnostima Skupštine Tuzlanskog kantona i radnih tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.
- takođe, visok stepen saradnje je nastavljen sa međunarodnim organizacijama koje imaju sjedište u Tuzli.Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Tuzla, januar 2019. godine
Senad Alić
0 0