Izvještaji o realizaciji PR

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2016. GODINE

 

01.12.2016 15:34
Slika
 
Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2016. godinu utvrđeni su najaktuelniji zadaci na planu:
 • normativne djelatnosti i
 • analitičko-informativne djelatnosti.

 

            U periodu januar – decembar 2016. godine održano je 14 sjednica Skupštine, od kojih:

- 10 regulatorno-radnih sjednica

- 2 sjednice hitnog karaktera

- 2 svečane sjednice:

 • u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH
 • u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH

 

 U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posebno treba istaknuti rad radnih tijela Skupštine, s obzirom da su dali svoj doprinos u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine. 

 

Za analizirajući period, radna tijela Skupštine održala su 97 sjednica, i to:

 

1. Zakonodavno-pravna komisija                                                                        14 sjednica

2. Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku                                   10 sjednica

3. Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade                                             11 sjednica

4. Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša            9 sjednica

5. Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku                                                     7 sjednica

6. Administrativna komisija                                                                                      12 sjednica

7. Komisija za ustavna pitanja                                                                                    1 sjednica

8. Komisija za borbu protiv korupcije                                                                      12 sjednica

9. Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode                                     6 sjednica

10. Komisija za jednakopravnost spolova                                                              10 sjednica

11. Komisija za izbor i imenovanja                                                                            5 sjednica

 

Služba Skupštine, u periodu od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine, izdala je 14 brojeva "Službenih novina Tuzlanskog kantona".

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je 16 sjednica.

 

            Na 12 regulatorno radnih sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrano je 106 tačaka dnevnog reda (u prosjeku po sjednici 8,83 tačaka dnevnog reda), na kojima je doneseno:

- 26 zakona:

 1. Zakon o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
 3. Zakon o zaštiti od buke
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona
 5. Zakon o visokom obrazovanju
 6. Zakon o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
 7. Zakon o dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu (nije po Programu rada)
 8. Zakon o dopuni Zakona o oružju i municiji (nije po Programu rada)
 9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (nije po Programu rada)
 10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (nije po Programu rada)
 11. Zakon o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac (nije po Programu rada)
 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona (nije po Programu rada)
 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (nije po Programu rada)
 2. Zakon o izmjeni Zakona o koncesijama (nije po Programu rada)
 3. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava (nije po Programu rada)
 4. Zakon o dopuni Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
 5. Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
 8. Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu (nije po Programu rada)
 9. Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona
 10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (nije po Programu rada)
 12. Zakon o izmjeni Zakona o turističkim zajednicama (nije po Programu rada)
 13. Zakon o izmjenama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona

 

 • 3 nacrta zakona:
 1. Zakon o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (nije po Programu rada)
 2. Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
 3. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

 

            -  19 odluka:

 1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina (nije po Programu rada)
 2. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona (nije po Programu rada)
 3. Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. godina
 4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni statuta Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona (nije po Programu rada)
 5. Odluka o obavezi pribavljanja prethodne saglasnosti osnivača prilikom raspolaganja imovinom (imovina škola) (nije po Programu rada
 6. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona (nije po Programu rada)
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona (nije po Programu rada)
 8. Odluka o usvajanju Elaborata o društvenoj opravdanosti promjene djelatnosti JU „Gimnazija Lukavac“ Lukavac (nije po Programu rada)
 9. Odluka o dozvoli uklanjanja postojećeg objekta „Dom Armije“ u Tuzli i davanju ovlaštenja za preduzimanje formalno-pravnih radnji radi uklanjanja postojećeg i izgradnje novog objekta (nije po Programu rada)
 10. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2016. godinu (nije po Programu rada)
 11. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona (nije po Programu rada)
 12. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica (nije po Programu rada)
 14. Odluka o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ u Tuzli (nije po Programu rada)
 15. Odluka o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Međunarodna galerija portreta u Tuzli (nije po Programu rada)
 16. Odluka o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodno pozorište u Tuzli (nije po Programu rada)
 17. Odluka o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2017. do 31.03.2017. godine (nije po Programu rada)
 18. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
 19. Odluka o privremenom imenovanju Komisije za koncesije (nije po Programu rada)

 

 • 2 programa
 1. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Tuzlanskog kantona za period od 2016. do 2020. godine i Odluka o usvajanju Programa
 2. Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2017. Godinu

 

66 zaključaka

 1. (pregled zaključaka nalazi se u prilogu Informacije)

 

 • podržan je 1 nacrt programa i prihvaćen 1 nacrt prostornog plana
  1. Nacrt Programa borbe protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2016-2019 (nije po Programu rada)
  2. Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period 2016. do 2036. Godine

 

 

Na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona, u periodu januar – decembar 2016. godine, razmatrano je i:

 

 • 47 dokumenta analitičko – informativnog karaktera

 

Izvještaji

 1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 1.1.-31.12.2015. godine
 1. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini
 1. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 1. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period janura-juni 2015. godine (nije po Programu rada)
 2. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1.-31.12.2015. godine (nije prihvaćeno)
 3. Izvještaj o radu i poslovanju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2015. godine
 4. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 5. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 6. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite u 2015. godini
 7. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2015. godine
 9. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2015. godine
 10. Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o za period 1.1.-31.12.2015. godine
 11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2015. godinu (nije prihvaćeno)
 13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh“ Banovići za 2015. godinu
 14. Izvještaj o radu sa izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2015. godine
 15. Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2015. godine
 16. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1.-31.12.2015. godine
 17. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2015. godine
 18. Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2015. godinu (nije prihvaćeno)
 19. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period 1.1.2015. do 31.12.2015. godine
 20. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2015. godine
 21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2015. godinu
 22. Izvještaj JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj sa Izvještajem neovisnog revizora o pregledu finansijskog izvještaja za 2014. godinu (nije prihvaćeno) (nije po Programu rada)
 23. Izvještaj JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj sa Izvještajem neovisnog revizora o pregledu finansijskog izvještaja za 2015. godinu
 24. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla sa Izvještajem neovisnog revizora o pogledu finansijskog izvještaja za 2015. godinu (nije prihvaćeno)
 25. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2015. godinu (nije prihvaćeno)
 26. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2016. godine
 27. Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu i Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine (nije po Programu rada)
 28. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar-juni 2016. godine (nije po Programu rada)

 

Informacije

 1. Informacija o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzalnskog kantona za 2013. godinu sa budžetske pozicije “Podrška razvoju Kantona” (nije po Programu rada)
 2. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini
 3. Informacija o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini
 4. Informacija o raspodjeli javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa postojećim kriterijima i ponderima uz projekcije raspodjele po izuzeću pondera (nije po Programu rada)
 5. Informacija o stanju u oblasti tjelesne kulture i sporta u Tuzlanskom kantonu  u 2015. godini
 6. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 7. Informacija o provođenju Krivičnog zakona u Tuzlanskom kantonu sa narativnim izvještajem o radu Tužilaštva Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2015. godine
 8. Informacija o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 9. Informacija o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 10. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 11. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu i pravci razvoja
 12. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini
 13. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2015. Godini
 14. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2015. godinu
 15. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2015/2016. godini

 

Analiza

 1. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona u 2015. godini

 

 6 mišljenja na nacrte federalnih zakona i zaključak u vezi autentičnog tumačenja

 1. Mišljenje Skupštine Tuzlanskog kantona na nacrt federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici
 2. Mišljenje Skupštine Tuzlanskog kantona na nacrt federalnog Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Mišljenje Skupštine Tuzlanskog kantona na nacrt federalnog Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Mišljenje Skupštine Tuzlanskog kantona na nacrt federalnog Zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku
 5. Mišljenje Skupštine Tuzlanskog kantona na prednacrt federalnog Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu
 6. Mišljenje Skupštine Tuzlanskog kantona na prednacrt federalnog Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica
 7. Zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi davanja autentičnog tumačenja člana 20. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

 

 

Realizacija Programa rada Skupštine TK

 

            Programom Skupštine TK za period januar – septembar 2016. planirano je donošenje 26 propisa, od čega je realizovano 20 (77%) (doneseno je 14+2 (u nacrtu) zakona, 3 odluka i 1 program).

            Osim toga, doneseno je 13 zakona i 16 odluka koje nisu planirane Programom Skupštine za ovaj period rada.

             

            Programom rada Skupštine TK za 2016. godinu planirano je razmatranje 41 dokumenta analitičko-informativnog sadržaja, realizovano je 41 (100%), od čega 4 dokumenta nisu prihvaćena.

Takođe je razmatrano 6 dokumenata analitičko-informativnog sadržaja i 6 nacrta federalnih zakona koji nisu bili planirani Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za navedeni period.

 

Od 4 nerazmatra zakona u nadležnosti Minisarstva pravosuđa i uprave je 1 (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoću); Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak 1 (Zakon o neprofitnom socijalnom stanovanju TK); Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 1 (Zakon izmjenama i dopunama Zakona o vodama) i 1 je u nadležnosti Ministartsva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (Zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje).

 

 U vezi realizacije Programa rada dostavljene su informacije od strane pojedinih ministarstava u kojima su navedeni razlozi za neizvršavanje programskih aktivnosti:

 • Ministarstvo pravosuđa i uprave, u svom dopisu broj: 02-02-816-19 od 21.3.2016. godine obavještava Skupštinu Tuzlanskog kantona da je Zakon o pružanju pravne pomoći pripremljen ali iz tehničkih razloga nije dostavljen u dalju proceduru;
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, u dopisu broj: 02-02-816-39/16 od 26.5.2016. godine, navodi da je donošenje Zakona o neprofitnom stanovanju Tuzlanskog kantona prolongirano, te da je izrada nacrta zakona u toku;
 • Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je odgovorom na poslaničko pitanje poslanika Vehida Osmanovića broj: 02-02-841-40/15 od 2.2.2016., obavijestilo Skupštinu Tuzlanskog kantona da se još uvijek nisu stekli uslovi za donošenje planiranog Zakona o izmjenama I dopunama Zakona o vodama.

 

U realizaciji Programa rada, Skupština Tuzlanskog kantona je ostvarila visok stepen saradnje sa:

- predstavnicima sredstava javnog informisanja, koji su redovno pratili rad i izvještavali o svim aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela,

- ombudsmanima/ombudsmenima Bosne i Hercegovine,

- nevladinom organizacijom Centar civilnih inicijativa Tuzla koja je kontinuirano obavještavala civilne strukture i građane o svim aktivnostima Skupštine Tuzlanskog kantona i radnih tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

            - takođe, visok stepen saradnje je nastavljen sa međunarodnim organizacijama koje imaju sjedište u Tuzli.
                     

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Senad Alić

Tuzla, decembar 2016. godine                         

0 0