Izvještaji o realizaciji PR

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2015. GODINU

 

01.12.2015 15:39
Slika
 
Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2015. godinu utvrđeni su najaktuelniji zadaci na planu:
 • normativne djelatnosti i
 • analitičko-informativne djelatnosti.

 

            U periodu januar – decembar 2015. godine održano je 18 sjednica Skupštine, od kojih:

- 11 regulatornih sjednica

- 5 sjednica hitnog karaktera

- 2 svečane sjednice:

 • u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH
 • u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH

 

 U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posebno treba istaknuti rad radnih tijela Skupštine, s obzirom da su dali svoj doprinos u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine. 

 

Za analizirajući period, radna tijela Skupštine održala su 142 sjednice, i to:

 

1. Zakonodavno-pravna komisija                                                                        16 sjednica

2. Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku                                   17 sjednica

3. Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade                                             18 sjednica

4. Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša          14 sjednica

5. Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku                                                   13 sjednica

6. Administrativna komisija                                                                                       19 sjednica

7. Komisija za ustavna pitanja                                                                                    2 sjednica

8. Komisija za borbu protiv korupcije                                                                      18 sjednica

9. Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode                                     9 sjednice

10. Komisija za jednakopravnost spolova                                                              12 sjednice

11. Komisija za izbor i imenovanja                                                                          10 sjednice

 

Služba Skupštine je, u periodu od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine, izdala 17 brojeva "Službenih novina Tuzlanskog kantona".

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je 24 sjednice.

 

            Na 11 regulatorno radnih i 5 sjednice hitnog karaktera Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrano je 124 tačke dnevnog reda (u prosjeku po sjednici 7,7 tačaka dnevnog reda), na kojima je doneseno:

 

- 27 zakona:

 1. Zakon o izmjeni Zakona o šumama
 2. Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 3. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 4. Zakon o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Tuzlanskog kantona
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona
 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike TK
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu
 4. Zakon o obrazovanju odraslih
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla
 6. Zakon o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
 8. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
 9. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnivanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“
 10. Zakon o turističkim zajednicama
 1. Zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
 1. Zakon o javnim priznanjima Tuzlanskog kantona
 2. Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
 3. Zakon o dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
 4. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 5. Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
 6. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
 7. Zakon o oružju i municiji

 

 • Usvojena su 2 nacrta zakona:
 1. Nacrt Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona

 

            -Donesene su  34 odluke:

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju kredita JP “Međunarodni aerodrom Tuzla”;
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica;
 3. Odluka o izboru i imenovanju članova stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Tuzlanskog kantona;
 4. Odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona;
 5. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona;
 6. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinu i Odluka o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinu;
 7. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2015. godinu;
 8. Odluka o razrješenju člana Komisije za koncesije;
 9. Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2012. – 2018;
 10. Odluka o usvajanju Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2015. – 2020;
 11. Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Kantonalnog plana upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2013. - 2018.;
 12. Odluka o usvajanju Kantonalnog plana upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2015. – 2020.;
 13. Odluka o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2013. do 2017. godine;
 14. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona;
 15. Odluka o izmjenama Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona;
 16. Odluka o razrješenju sekretara Skupštine Tuzlanskog kantona;
 17. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom zdravstvenom ustanovom Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica;
 18. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona;
 1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o opredjeljenosti Javne zdravstvene ustanove UKC Tuzla za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju lovišta na području Tuzlanskog kantona
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2013. do 2033. godine
 2. Odluka o imenovanju Nezavisnog odbora
 1. Odluka o prigovorima na Odluku o imenovanju Nezavisnog odbora
 2. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica
 3. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 4. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine Tuzlanskog kantona
 5. Odluka o smjeni ministra u Vladi Tuzlanskog kantona
 6. Odluka o razrješenju ministara u Vladi Tuzlanskog kantona
 7. Odluka o potvrđivanju imenovanja ministara u Vladi Tuzlanskog kantona
 8. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 9. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
 10. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
 11. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
 12. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona

 

 • Donesena su 2 programa
 1. Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2015. godinu
 2. Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2016. godinu

 

Na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona, u periodu januar – decembar 2015. godine, doneseno je i:

 

          - 65 zaključka

(dostupan pregled zaključaka u posebnom dokumentu)

 

A razmatrani su i sljedeći dokumenti:

 

 • 44 dokumenta analitičko – informativnog karaktera

 

Izvještaji

 1. Izvještaj o  radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1.-31.12.2014. godine (nije usvojen)
 2. Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1. do 31.12.2014. godine
 4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite u 2014. godini (nije usvojen)
 5. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju za period 1.1.-31.12.2014. godine
 6. Godišnji izvještaj o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2014. godinu (povučen s dnevnog reda)
 7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2014. godine (nije usvojen)
 8. Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2014. godine
 9. Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2014. godinu
 10. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za period 1.1.-31.12.2014. godine
 11. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za period 1.1.-31.12.2014. godine
 12. Izvještaj o radu JU Disciplinski centar za maloljetnike TK za period 1.1-31.12.2014. godine
 1. Izvještaj o radu JU Služba za zapošljavanje TK za 2014. godinu, sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje TK za period 1.1.-31.12.2014. godine
 2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2014. godinu (Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2013. godinu)
 3. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK za 2014. godinu
 4. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2014. godinu
 5. Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2014. godine sa Godišnjim izvještajem o poslovanju za period 1.1.-31.12.2014. godine
 6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2014. godinu
 7. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. Godini
 8. Izvještaja o radu i poslovanju JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” DD Tuzla za 2014. Godinu (nije prihvaćeno)
 1. Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” za 2014. godinu
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period 1.1. do 31.12.2014. godine
 1. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2014. godine i Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period juli – decembar 2014. godine
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2015. godine
 3. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2015. godine

 

Informacije

 

 1. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini
 2. Informacija o prirodnim nepogodama koje su pogodile Tuzlanski kanton u periodu maj-avgust 2014. godine
 3. Informacija o stanju u oblasti tjelesne kulture i sporta u Tuzlanskom kantonu u 2014. godini
 4. Informacija o radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u 2014. godini (povučena s dnevnog reda)
 5. Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini
 1. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava za period I-XII 2014. godine iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona
 1. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu
 2. Informacija o provođenju Kaznenog zakona u Tuzlanskom kantonu sa narativnim izvještajem o radu Tužiteljstva Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2014. godine
 3. Informacija o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu
 4. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu
 5. Informacija o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu
 6. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini
 7. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2014. Godini
 8. Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2014. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
 9. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2014/2015. godini
 10. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2015. godine

 

 Analize

 1. Analiza stanja i potreba za neprofitno socijalno stambeno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
 2. Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2014. godini (povučena s dnevnog reda na doradu)
 3. Analiza stanja ljudskih prava u Tuzlanskom kantonu u 2014. godini

 

Realizacija Programa rada Skupštine TK

 

            Programom Skupštine TK za period januar – decembar 2015. planirano je donošenje 32 propisa, od čega je realizovano 25 (78%) (21 zakon, od kojih 1 zakon u nacrtu i 3 odluke).

            Osim toga, razmatrano je 5 zakona i 30 odluka koje nisu planirane Programom Skupštine za ovaj period rada.

             Planirana su i donesena  2 plana.

 

            Programom Skupštine TK za period januar – decembar 2015. planirano je razmatranje 47 dokumenata analitičko-informativnog sadržaja, realizovano je 40 (85%), od čega 4 dokumenta nisu usvojena, a jedan je povučen s dnevnog reda na doradu.

Takođe je razmatrano 4 akata koji nisu bili planirani Programom Skupštine Tuzlanskog kantona za navedeni period.

 

Od neusvojenih propisa u nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva je 1 (Zakon o podsticaju u privredi); 2 su u nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša (Zakon o zaštiti od buke i Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje TK za period 2005.-2025. godina); Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je 1 (Zakon o visokom obrazovanju): 1 Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o neprofitnom socijalnom stanovanju u TK); 2 su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK i Zakon o sprečavanju nereda na sportskim terenima TK).

Takođe nisu realizovani ni sledeći informativno – analitički akti: Izvještaj o radu JP RTV TK za 2014 godinu; Izvještaj o radu Vlade TK za 2014. godinu; Informacija o efektima ulaganja sredstava novčane podrške u poljoprivredi u Tuzlanskom kantonu za period 2010.-2014.godina; Izvještaj o radu JP „Šume TK“ d.d. Kladanj za 2014. Godinu; Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u TK sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2014. Godinu; Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2015. Godine; Informacija o efektima ulaganja iz Budžeta TK za 2013/2014. godinu sa budžetske pozicije “Podrška razvoju Kantona”.

 

Strategija razvoja TK za period 2016.-2020. godine je dostavljena na razmatranje Skupštini TK u decembru 2015. godine, ali zbog značaja i obimnosti materijala zaključeno je da će biti razmatrana u januaru 2016. godine.

 

 

 

U vezi realizacije Programa rada dostavljene su informacije od strane pojedinih ministarstava u kojima su navedeni razlozi za neizvršavanje programskih aktivnosti:

 • Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, u dopisu broj 02-02-320-30/15 od 20.11.2015. godine, navodi da je donošenje Zakon o zaštiti od buke prolongirano zbog usklađivanja s federalnim zakonom, a Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje TK za period 2005.-2025. godina nije na vrijeme realizovana jer najveći dio općina, i pored zakonom propisane obaveze, nije donio svoje prostorne planove, a koje su trebale poslužiti za osnov Prostornog plana Kantona, nije donešen ni prostorni plan Federacije, a nisu obezbijeđena ni sredstva u Budžetu za izradu ovog dokumenta;
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova u dopisu broj 02-02-320-27/15 od 13.112015. godine, obavještava da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK i Zakon o sprečavanju nereda na sportskim terenima TK radi harmonizacije sa višim nivoima vlasti neće dostavljati u proceduru u toku 2015. godine;
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede navodi u dopisu broj 02-02-320-31/15 od 23.11.2015. godine da Izvještaj o radu JP „Šume TK“ d.d. Kladanj za 2014. godinu nije dostavljen ovom Ministarstvu, budući da nije razmatran i usvojen od strane organa upravljanja, a samim tim niti od Skupštine dioničkog društva.

 

***

            Tokom 2015. godine predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona je samostalno ili uz prisutvo članova Kolegija Skupštine i Vlade TK održao 14 sastanaka sa predstavnicima granskih ili sindikata pojedinih preduzeća, a sve u cilju prevazilaženja brojnih ekonomskih i socijalnih problema koji su obilježili prethodni period (Grupacija industrijskih sindikata; Sindikat metalaca; Sindikat solidarnosti, Sindikat FO „Aida“ Tuzla; Sindikat TTU ...)

            Takođe, za ovu Informaciju je značajno napomenuti susrete rukovodstva Skupštine sa Visokim predstavnikom u BiH, Šefom ureda misije OSCE-a u BiH, te predstavnicima Britanske ambasade u BiH, kao i drugih međunarodnih institucija i zainteresovanih stranih investitora.

 

***

U realizaciji Programa rada, Skupština Tuzlanskog kantona je ostvarila visok stepen saradnje sa:

- predstavnicima sredstava javnog informisanja, koji su redovno pratili rad i izvještavali o svim aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela,

- ombudsmanima/ombudsmenima Bosne i Hercegovine,

- nevladinom organizacijom Centar civilnih inicijativa Tuzla koja je kontinuirano obavještavala civilne strukture i građane o svim aktivnostima Skupštine Tuzlanskog kantona i radnih tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

            - takođe, visok stepen saradnje je nastavljen sa međunarodnim organizacijama koje imaju sjedište u Tuzli.

 

 

                     

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Senad Alić, v.r.

Tuzla, decembar 2015. godine                                                                                                                                       

0 0